Actualiteiten

19-4-2016 De Tweede Kamer heeft vanmiddag gekozen voor de beperkte gemeenschap van goederen als nieuw wettelijk stelsel voor het huwelijksvermogensrecht; de correctie van de Faillissementswet wordt echter door de regering bezien: De motie tot aanpassing van de  Faillissementswet (voorstel Hermus 33987 motie 22) is aangenomen. Zie hieronder publicatie EB 2015,12. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De minister zal na de vakantie met een brief komen over de door ons voorgestelde wijziging van de Faillissementsparagraaf. Die pakt in haar huidige voorgestelde vorm namelijk oneerlijk uit omdat een door samenlevers gezamenlijk verworven woning bij een huwelijk als alsnog gaande behoren tot de gemeenschap, in een faillissement gaat vallen. Wij willen die oneerlijkheid opheffen en trokken daarom aan de bel bij de politiek. Op 14 april verdedigden we het voorstel door tussenkomst van SP Kamerlid Michiel van Nispen in de Tweede Kamer. Met succes zo bleek bij de stemming op 19 april.

De publicatie van mr M.C.J.M. Hermus waarnaar in de Kamerstukken wordt verwezen: Huwelijksvermogen in faillissementsituaties – Hermus EB 2015,12

De tekst  vindt u hier: Motie_van_het_lid_Van_Nispen_over_aanpassing_van_de_artikelen_63_en_22_van_de_Faillissementswet

De uitslag: Motie van het lid Van Nispen over aanpassing van de artikelen 63 en 22 van de Faillissementswet

Indiener: Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Besluit: Aangenomen.

De Kamerstukken ter behandeling van het wetsvoortel vindt u hieronder:

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Indiener: Judith Swinkels, Kamerlid D66

Besluit: Aangenomen.

19-4 Nieuws: We hebben als Hermus Notaris het wetsontwerp: amendement keuzestelsel huwelijksrecht nog kunnen aanpassen vanmorgen! Zie Kamerstuk 33987,26. Klaar voor de stemming vanmiddag! Kiezen we voor een mal of voor vrijheid? De Christelijke en sociale partijen willen de algehele gemeenschap makkelijk bereikbaar houden.  Daar zijn wij het erg mee eens.

Op 17 februari is in de Tweede Kamer het debat gevoerd over het Wetsontwerp dat de algehele gemeenschap van goederen niet meer als wettelijk stelsel voert, maar in plaats daarvan een zogenaamd drie vermogensstelsel: de gemeenschap van aanwinsten, zoals in België. Het wetsontwerp heeft een meerderheid in de Tweede Kamer, maar de christelijke en sociale partijen zijn kritisch, terwijl ook de Eerste Kamer nog een belangrijke stem heeft. Het opgeven van de lotsverbondenheid maakt het huwelijk tot een zakelijk contract, waarbij partijen bonnetjes moeten gaan bewaren om hun eigendomsrechten zeker te stellen. Omdat dat in de praktijk niet zal gebeuren, tenzij partijen daar bewust voor kiezen zoals nu indien men huwelijkse voorwaarden maakt, zal de gemeenschap van goederen in de praktijk niet verdwijnen. Er wordt zelfs gesproken over “symboolwetgeving”. De christelijke en sociale partijen doen een oproep aan de initiatiefwetgevers om de scherpe kanten van dit voorstel af te halen door een strafsanctie tegen verborgen gehouden schulden toe te voegen, een billijkheidscorrectie bij het berooid achterblijven van een echtgenoot en de faillissementsparagraaf (dit laatste op initiatief van notaris Hermus) nog eens goed te bezien en tevens een keuzestelsel in te voeren, zodanig dat huwelijkskandidaten bij de Burgerlijke stand kunnen kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen of de beperkte gemeenschap. In feite zal veel bij het oude blijven, is onze verwachting, want het niet bijhouden van administraties leidt tot algehele gemeenschap. Maar de notarissen krijgen het druk de schoenendozen door te nemen bij iedere overdracht van eigendom! Wordt vervolgd!

26-11 Kritische geluiden tegenover de nieuwe wettelijke regeling: opheffen huwelijkse voorwaarden loont. De gemeenschap van goederen doet wonderen.
Maak dus een goederenrechtelijke gemeenschap van goederen.
Wij hebben al eerder een kritisch geluid laten horen omtrent de ingewikkelde situatie die ontstaat rond het voorgestelde nieuwe wettelijke stelsel. Stel je voor dat een echtgenoot een lening krijgt van ouders of deelachtig wordt in een woning waarin ouders nog tijdelijk wonen. Na verloop van tijd wordt die woning verkocht, en de opbrengst herbelegd in een woning, die aan hen gezamenlijk maar later weer om hen moverende redenen – of na herinvesteren – op naam van de andere echtgenoot wordt geplaatst. En soms zo nog een aantal keren. Er gaan schulden ontstaan in het vermogen van degene die de woning op naam heeft gekregen, hoewel die nergens uit blijken. Bij het kadaster is de eigenaar de rijke pief!. Bij echtscheiding is de inbrenger flink de klos, maar ook voor de toepassing van vermogensoverdrachten in het kader van de AWBZ is het dan moeilijker een turbo verdeling toe te passen. De andere – inbrengende – echtgenoot – heeft als die eerder overlijdt immers geen onroerend goed om goedkoop door te schuiven, maar slechts een vordering (zelfs als er een finaal verrekenbeding zou bestaan). Het devies is dus in dat geval: we maken de kansen gelijk en kunnen straks een turboverdeling toepassen wie van de ouders ook het eerst overlijdt! En dat doet wonderen ter besparing van erfbelasting en ter besparing van zorgbijdragen.
17-9 Algehele gemeenschap van goederen mogelijk vervangen door een drie vermogensstelsel! 
Het wetsontwerp tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt op 23 september in commissie en in oktober in de plenaire zitting van de Tweede Kamer behandeld. De christelijke en sociale partijen hebben hun zorg daarover uitgesproken en pleiten tot behoud van de algehele gemeenschap van goederen. Immers, het nieuwe stelsel is ingewikkeld omdat er veel geldstromen tussen drie vermogens moeten worden bijgehouden en sluit daardoor niet aan bij het vermogen van de meerderheid van de bevolking dat dus gebaat is bij het behoud van de algehele gemeenschap van goederen. Mensen die geen gemeenschap van goedereren willen, kunnen altijd nog huwelijkse voorwaarden maken is dus het devies.
Voor onze wetenschappelijke bijdrage aan het politiek debat rond het wetsontwerp tot aanpassing van de algehele gemeenschap van goederen (Huwelijksvermogen in faillissementsituaties) klikt u op de volgende link:  Huwelijksvermogen in faillissementsituaties – Hermus EB 2015,12. en ook: kst-33987-9 Notaris Hermus plaatste als superspecialist in het huwelijksvermogensrecht bij echtscheiding een interventie op het REP symposium van 12 maart over het nieuwe huwelijksvermogensrecht en bepleit een wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet. Voor de plaatjes op dat gebied:  Hermus Notaris REP 2015.  Zie ook bij kantoornieuws.
27-8-2015 Wensgeneeskunde (wensnotariaat) bedreigt reguliere zorg
“Dokters doen steeds vaker dingen zonder een strikt medische noodzaak. Nieuwe richtlijnen moeten duidelijk maken wanneer ze voorrang moeten geven aan “echte” geneeskunde.” Dat staat in Dagblad Trouw van 27 augustus. Binnen het notariaat heeft marktwerking en terugvallende vraag ook geleid tot een wensnotariaat. Dat is gevaarlijk. Door te shoppen kun je altijd wel een notaris vinden die zijn stempel zet onder een papier dat eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft of zelfs beter kan worden weggelaten. Dure keuzetestamenten met legaten aan kleinkinderen die een “niet bestaand vermogen laten verdampen”  of het fungeren van partij notaris doet de familieverhoudingen onnodig op scherp stellen. Notarissen kunnen zich beter richten op hun wettelijke taak: het scheppen van rechtszekerheid en het brengen van rust. Noodzakelijke boedelbeschrijvingen na een overlijden (bij onverdeelde boedels, tweetrapsmakingen, fusiegezinnen, minderjarigen of bij “echte” estateplanning) en goedkeuring vragen van de kantonrechter voor vast te stellen erfdelen raken door marktwerking – “te duur” – op de achtergrond. Het korte – soms overbodige – werk vult die leemte op. Later, als een tweede overlijden aan de orde is kan de puzzel niet meer worden ontward en blijkt goedkoop duurkoop te zijn geweest. En een onterving op hoge leeftijd  als men het hele leven de tijd heeft gehad een testament te maken maakt het de familie ook niet makkelijker. Notaris, let op uw zaak (het belang van de rechtszekerheid)  is onze boodschap en niet op de eigen portemonnaie. Een notaris is ambtenaar, geen koopman!
17-8-2015: de Europese Erfrechtverordening is van kracht vanaf 17-8-2015.
Dat heeft consequenties voor bestaande en nieuwe testamenten. Laat uw testament aanpassen, maar laat een reeds gemaakte rechtskeuze voor Nederlandsr recht in stand. Familie, eigendom en bedrijf zijn daarbij de speerpunten bij onze advisering.Buitenlandse notarissen moeten vanaf genoemde datum het Nederlandse erfrecht toepassen bij voorbeeld op vakantiewoningen in het buitenland. Dat is een stuk makkelijker dan tot nu toe. Ook kunnen wij als gespecialiseerde Nederlandse notaris aan u een Europese verklaring van erfrecht afgeven en de afwikkeling van de erfenis volgens Nederlands recht begeleiden in het buitenland. U kunt  alleen nog kiezen voor uw eigen nationale recht. Dus expats: als u Nederlands recht wilt toepassen op uw erfenis: zorg ervoor dat uw gewone verblijfplaats ten tijde van uw overlijden in Nederland is. Het Nederlands erfrecht is liberaler dan het buitenlandse. Vooral de kinderen – legitimarissen – hebben minder recht op goederen. Dat is handig voor de langstlevende ouder! Het Nederlandse recht biedt veel mogelijkheden voor estate planning! De wettelijke verdeling kent ook volgens de wet al een mogelijkheid voor de ventieltechniek. Zie ook: www.cnue.eu. Voor Nederlanders met onroerende zaken in het buitenland is het heel gunstig een keuzetestament met vruchtgebruik te maken. De oprichting van een buitenlandse rechtspersoon, waarin het onroerend goed wordt ingebracht is helemaal mooi om het vermogen deels te laten verdampen: het vruchtgebruik deel met een turboverdeling; een ander deel via schenking van aandelen of kwijtschelding van leningen.
10-3-2015 De campagne over het levenstestament is gestart. Wie geeft u de volmacht of wat zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen of medische zaken voor het geval u (tijdelijk) niet meer in staat bent uw wil te bepalen? Ook uw wensen aan de kantonrechter voor een bewindvoerder en het doen van schenkingen kunt u vastleggen in een levenstestament. De campagne richt zich op mensen tussen de 45 en 75 jaar, maar ook daarna is het nog heel goed mogelijk een levenstestament te maken. Mits u maar wilsbekwaam bent op het moment waarop u de akte tekent.Lees hierover op www.wievandedrie.nlof beluister het interview met Nora van Oosterom van de KNB op:

http://wekkerwakker.omroepmax.nl/uitzending/wekker-wakker-82/

Oktober 2014: congresmaand – De nieuwe erfrechtverordening (KNB-congres) gaat in op 17 augustus 2015. Expats moeten nu echt een nieuw – Nederlands testament maken nu het nog kan. Het nieuwe pachtrecht met de flexibele pacht maar ook het nieuwe loopbaanpacht staat in de startschoenen. Daarvoor en de fiscale aspecten rond bedrijfsoverdrachten bezochten we een bijeenkomst van de Vereniging voor Agrarisch Recht in het nieuwe Grotiusgebouw van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Ga beslist eens kijken naar de enorme glazen bibliotheek van 4 verdiepingen. Een bron van inspiratie voor u en ons. Er is een proefschrift verschenen over kavelruil en we deden mee aan een bijeenkomst over de Socratische denkmethode. Het collegiaal overleg estateplanners (EPN) gaat over de de psychologische en de procesmatige aspecten van de overdracht van familiebedrijven: Kijk bij kantoornieuws, bel ons voor een afspraak of kom naar ons wekelijkse minicollege op donderdagavond 19:00. U bepaalt zelf de onderwerpen en wij fleuren die op met PowerPoint en beeld. Genieten maar van de inhoud. Daar gaan wij voor. Binnenkort komt er een proefschrift uit over delegatie in het erfrecht: hoe ver mag de erflater gaan in het vrijlaten van de besteding (aanwijzing van doelen) van de erfenis? We zullen het voor u volgen.

15-9-2014  Actualiteiten Hermus Academie:

Vandaag verwerkten wij een tweetal artikelen uit het Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen in onze juridische toolkit die we u niet willen onthouden.

Expats: maak een rechtskeuze voor Nederlands Recht in uw testament en wel nog voor 17 augustus 2015.

Op 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening van kracht. Er komt – door Europese Regelgeving – een Europese Verklaring van Erfrecht. Een modelformulier, dat kan worden gebruikt door de Nederlandse notaris en buitenlandse gerechten om de vererving vast te stellen. Dat is handig voor het geval een erflater vermogen in verschillende Europese landen heeft.

Belangrijker –  en een gevaar voor de vele expats in de Regio Eindhoven - is dat vanaf dan in testamenten geen rechtskeuze meer kan gemaakt voor het Nederlandse Recht dat de vererving en de afwikkeling van uw nalatenschap beheerst. Een erflater kan dan alleen nog voor het recht van het land van zijn eigen nationaliteit kiezen.

Voor bij voorbeeld een Belg die in Nederland woont en een testament wil maken en daarin de Nederlandse Estateplanningsmogelijkheden wil toepassen (te denken valt aan de keuzemogelijkheid van de wettelijke verdeling met renteclausule of een vruchtgebruik met de mogelijkheid om alles op te maken) betekent de nieuwe regeling dat hij gebonden is aan het Belgische recht, dat die mogelijkheden helaas niet kent. Dat betekent een verarming van de mogelijkheden om belasting te besparen en uw vererving te laten regelen zoals u wenst. Er ontstaat rechtsongelijkheid tussen in Nederland overleden personen. U kunt dit voorkomen door nog snel een testament te maken met een rechtskeuze voor het Nederlandse Recht. Mocht u een oud testament hebben dat u wilt updaten, dan kan dat alsnog (ook in de toekomst) mits er een rechtskeuze voor Nederland in staat. Dan kunt u het oude testament herroepen, met uitzondering van de rechtskeuzebepalingen. Zo houdt u de Nederlandse mogelijkheden binnenboord! Opletten dus. Het is kort dag.

Bel ons voor een afspraak. Het kan nog!

Fiscale Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Fiscale Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn de smeerolie om een belangrijk moment in het ondernemersleven te versoepelen. Denkt u aan een echtscheiding of een overlijden van een ondernemer of DGA. Dan zou zonder deze mogelijkheden moeten worden afgerekend over de vervreemdingswinst die eigenlijk niet wordt gerealiseerd. Een ondernemer zou in liquiditeitsmoeilijkheden kunnen komen. Ook bij schenking en vererving zijn mooie voordelen te behalen om de bedrijfsopvolging soepel te regelen. Over dit onderwerp is onlangs een proefschrift verschenen met aanbevelingen om de regeling te updaten. Wij begeleiden u als EPN Estateplanningnotaris graag in een dergelijke situatie.

29-6-2014    Blijf zo lang mogelijk bij uw eigen notaris! Wat goed is, is goed. Tijd voor een centraal digitaal notarieel archief ?!

Wat goed is, is goed is ons motto. In tijden van concurrentie zijn mensen – begrijpelijk – geneigd om zich heen te kijken. Dat ondersteunen wij. We zijn Nederlanders. Met handelsgeest. Daar hebben we zelfs speciale huwelijkse voorwaarden voor gemaakt: het Belgischt stelsel, gecombineerd met Hollands koopmansschap! Daar zijn we trots op.

Door de vrije markt zien we – vooral in het onroerend goed maar nu ook meer op de gevoelige familiegebieden – dat mensen hoppen van de ene notaris naar de andere. Dat past bij de tijdgeest. Niets mis mee. Dat werkt zo in een vrije markteconomie. Hermus Notaris streeft echter naar een continuïteit in relaties met haar cliënten. Een kwestie van vertrouwen. Want een notaris is ook nog onpartijdig ambtenaar!

Wat duidelijk is, is duidelijk en ligt in akten en dossiers vast. In het kantoorarchief. Ook voor de toekomst. Een enkele notaris is geneigd de zaken van een collega over te gaan doen. Niet erg als wetten zijn veranderd. Dat vraagt om aanpassing. Door wie dan ook. Erger is het als akten door anderen anders uitgelegd worden dan tussen partijen is bedoeld. Dat is niet chique, leidt tot kostenverhoging, maar erger nog: tot onrust en rechtsonzekerheid. Als u daarin meegaat dan is goedkoop toch nog duurkoop omdat de kroonjuwelen in de mond onnodig vervangen worden! Ons motto: wat goed is, is goed: blijf vooral bij uw notaris die uw situatie al jaren begeleidt. Dat geldt voor ons kantoor maar ook voor andere. Dat komt de rechtszekerheid binnen families alleen maar ten goede. Met die boodschap sluiten we het eerste halfjaar 2014 af.

Wat goed is, is goed! Dat geldt ook voor notarissen onderling: verwijs naar elkaar en werk samen. Een notaris is ambtenaar en geen koopman! Eigenlijk zouden we tesamen één protocol (archief) moeten hebben. In het belang van de rechtszekerheid. Technisch kan het – er is al veel centraal genoteerd. Nu nog op dossierniveau. Net als (ooit) bij artsen! Een organisatie. Samen en niet afzonderlijk! In het belang van de burgers. Toekomstmuziek? Onze steun hebt u.

3-6-2014 Overdracht van een woning onder voorbehoud van recht van gebruik en bewoning, aan mantelzorg  biedend kind.

De mantelzorgwoning komt door een recente uitspraak van de Hoge Raad nu echt in beeld: de Hoge Raad heeft op 10 januari j.l. een verrassende uitspraak gedaan in een situatie waarin een ouder een woning – onder voorbehoud van recht van gebruik en bewoning – overdroeg aan een kind, die daar met gezin kwam bijwonen. Een heel geschikte oplossing voor het buitengebied, maar in de stad of dorp kan het natuurlijk ook.

De woning, met schuren, ondergrond en tuin, mag in zo’n geval tegen hele lage waarden worden overgedragen. De conclusie van de Advocaat-generaal IJzerman luidde nog tot een negatief advies omdat het gebruiksrecht van de moeder was beperkt. De kinderen hadden immers ook eigen verblijven. Maar de Hoge Raad oordeelde heel sociaal. Wij adviseren u graag om uw maatwerksituatie voor u uit te werken. Let ook op eigen investeringen: die mogen voor de berekening van de overdrachtsbelasting worden geëlimineerd.

22-4-2014 “De erfgenaam” van John Grisham is actueler dan ook! – Levenstestament biedt uitkomst.

Het boek “De erfgenaam” van John Grisham is als bestseller beslist een aanrader maar geeft ook een belangrijke handreiking voor de praktijk. Steeds vaker komt het voor dat zeer oude mensen en mensen die lijden aan een levensbedreigende ziekte een beroep (laten!) doen op de notaris om een uiterste wil die jarenlang stabiel is gebleken te (doen) wijzigen. Notarissen zullen dan extra alert zijn en – evenals in het boek – zich ervan bewust zijn dat mogelijk sprake is van wilsonbekwaamheid ten gevolge van de ziekte van Alzheimer of de invloed van pijnstillers. Ook kan het zijn dat oude mensen worden beinvloed door of zich geroepen voelen een erfstelling of legaat te maken ten behoeve van personen die hen in die laatste levensfase bijstaan. Het is belangrijk zich te realiseren dat de notaris in veel gevallen – geroepen aan het bed – niets meer zal kunnen doen. De tijd ontbreekt vaak om een deskundigen oordeel te doen vragen van een onafhankelijke arts en de notaris komt dan in een moeilijk parket. Een legaat aan een dokter of verpleegster is ongeldig en bij mantelzorgers “op of juist over het randje”. De kans is groot dat de notaris dienst zal moeten weigeren bij twijfel aan de wilsbekwaamheid of mogelijke beïnvloeding van buitenaf. Maakt u daarom tijdig een testament of een algehele volmacht (levenstestament) en laat u zich tijdig adviseren omtrent de fiscale gevolgen en mogelijkheden daarvan. Op het laatste moment is het vaak te moeilijk om zich ten volle bewust te zijn van alle fiscaal juridische gevolgen van de wijziging in een “last minute”  testament. Vaak is het beter om de oude gedachtenlijn in stand te laten en daarin waar nodige een kleine bijsturing – liefst bij leven – aan te brengen. Wat denkt u van een belastingvrij kadootje tijdens het leven”? De kinderen als tijdig aangestelde gevolmachtigde(n) kunnen dat ook uitdelen en dan zijn ze volledig op de hoogte. Dus geen pijnlijke verrassing achteraf. Dat is beter dan een volledige draai te maken! Zo’n ommezwaai geeft juist te denken en de notaris kan dan niets meer voor u doen. Tenzij er echt – maar dat leest u in het boek – een weloverwogen en nobel motief aan ten grondslag ligt! Maar ook dan is een afweging van alle belangen en een rechtvaardige verdeling – ook dat leest u – nog steeds een must. Kortom: niet gokken op het laatste moment. Dan bent u in beginsel te laat. Een tijdig opgemaakt levenstestament met volmacht biedt hele goede mogelijkheden. Dan regelt u het allemaal met de warme hand en dat is beter dan met de koude hand!

5-12-2013 Voogdijaanwijzing per 1 april 2014 ook via de Rechtbank. Testament blijft nuttig voor ongehuwden.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Net zoals dat nu gebeurt bij de aanvraag van het gezamenlijk gezag door ongehuwden en niet geregistreerde ouders.

Dit is zeker een kostenbesparende maatregel. Echter, voor jonge ouders die ook de vererving in een testament willen vastleggen door middel van een tweetrapsmaking die fiscaal gunstig kan uitpakken is een beroep op de notaris zinvol. In een tweetrapstestament wordt geregeld dat: erfgenamen dan opeenvolgend  zijn de partner en in de tweede ronde de kinderen en bij gebreke daarvan: de eigen familie. De voogdij nemen we dan in de akte mee.  Voor ongehuwden blijft een testament een must. Zij erven immers niet van elkaar volgens de wet.

22-11-2013 Estateplanning blijft een must – Hoge Raad vindt erfbelasting niet in strijd met gelijkheidsbeginsel.

De Hoge Raad heeft vandaag in proefprocedures beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Door deze beslissing van de Hoge Raad blijven alle aanslagen die onder de massaal bezwaar regeling vallen gewoon in stand. De regeling geldt voor alle aanslagen erf- en schenkbelasting die op 23 oktober 2012 nog niet onherroepelijk vast stonden en alle sindsdien opgelegde aanslagen.

De procedure was aangespannen teneinde duidelijkheid te krijgen over de mening dat het heffen van erfbelasting ten laste van particulieren oneerlijk is in vergelijking met ondernemers omdat er voor ondernemers onevenredig grote vrijstellingen voor de erfbelasting zouden bestaan, de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Daarvan kunnen particulieren niet profiteren. De Hoge Raad geeft de belastingdienst gelijk.

Estateplanning blijft dus nodig om erfbelasting te besparen! Wij hebben daar mooie producten voor.

4-11 Vanaf 1-10-2013 tot en met 31-12 -2014 is het mogelijk een belastingvrije grote schenking te verkrijgen tot € 100.000. De schenker mag iedereen zijn, dus niet alleen de ouder(s). 

De staatssecretaris van financiën heeft in het wetgevingsoverleg van 28 oktober over het belastingplan 2014 aangegeven dat iemand van meerdere personen (maar niet tweemaal van twee ouders) telkens belastingvrij  € 100.000 mag ontvangen tot en met het jaar 2014. De schenking moet worden gebruikt onder de opschortende voorwaarde dat het bedrag wordt aangewend voor de aflossing van een eigen woningschuld of een restantschuld daarvan als het huis vanaf 29 oktober 2012 is vervreemd. Ook kan de schenking worden gebruikt voor de bouw, verbouw of onderhoud van een eigen woning. U moet dan een ontbindende voorwaarde opnemen voor het geval de schenking niet voor die (ver-)bouw of onderhoud wordt gebruikt. Voor het uitvoeren van (ver-)bouw en onderhoud hebt u twee  kalenderjaren de tijd. Bij de belastingdienst moet voor 1 maart van het jaar volgende op dat van de schenking aangifte worden gedaan met een beroep op de vrijstelling. Om bewijstechnische redenen en om de schenking privé te doen zijn is een notariële akte aan te raden zeker indien het geld wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke woning of aflossing van de eigen woningschuld daarop. De uitsluitingsclausule bedoeld om het geld in echtscheidingssituaties bij “het eigen kind” te houden ligt dan vast.

24-28 juni – bij EPN  notarissen: Week van de samenlevers.  Een samenlevingscontract levert veel fiscale voordelen op. Download de informatiekaart, de vragenlijst en de inhoudsopgave van het informatieboekje. Voor een afspraak belt u 0499-470480.

Infokaart Samenwonen[1]

Vragenlijst voor een samenlevingscontract[1]

Inkijkexemplaar Informatieboekje Samenwonen[1]

Estateplanning en  AWBZ: Voorjaar: de bomen bloeien: vernieuwieuwing - kent u de kracht van vruchtgebruik?

Het voorjaar grijpt notaris Hermus aan voor de vernieuwing van zijn producten. Het kriebelt bij ons. Allerlei regels en de recessie bedreigen uw zorgvuldig vergaarde vermogen.  Dat gaan we een halt toe te roepen samen met u. We zijn creatief bezig met de nieuwe regels op fiscaliteit en de zorg.  Zie ons werk als dat van een beeldhouwer: een gewone notaris-vakman, maar dan anders! Wij zijn klein zijn en daardoor niet afhankelijk van een groot kantorenoverleg. Overleg doen we met u. Geen standaards maar maatwerk. Geen situatie is immers hetzelfde. Kijk bij zorg – levenstestament en actualiteiten. Ook worden we gewaardeerd bij ons werk als executeur. Tesamen met de locale goede doelen en een professioneel veilinghuis komt uw zorgvuldig vergaarde vermogen en gespaarde kunst goed terecht. Puur genieten van en het op waarde schatten van kunst. U geeft het stokje door maar alles krijgt een tweede leven bij uw kinderen of daarbuiten.

Lees en download onze zomertip: Kent u de kracht van vruchtgebruik ?

Voor de recente presentatie ter gelegenheid van het symposium bij ons 12 1/2 jaar bestaan welke werd gehouden bij het Hermus Notaris Moorees tennistoernooi op 15 juni j.l klikt u op: Hermus notaris tennistoernooi presentatie

Hermus Notaris en de kunst van het recht. Uw recht.

Midden in de regio – notaristerras ‘t Notarieel

Eindhoven-Best-Nuenen-Laarbeek:  in hartje  Son en Breugel. Kleinschalig, daardoor zeer betaalbaar en met een volledig transparante prijsstelling maar juist heel ambitieus. Want weet u wat nou zo leuk is? Iedere transaktie in deze tijd is heel bijzonder. Er zijn vaak ouderen of minderjarigen bij betrokken en dan komt de kantonrechter om de hoek of huizen staan onder water en dat vergt de nodige onderhandeling. Daar zijn we als dorpskantoor in vergelijking met de notariële discounters heel goed in! Bijzondere zaken vragen om een bijzondere aanpak. Korte lijnen en veel ervaring  sparen tijd en dus geld.

In voor- najaar en winter loopt u vrijblijvend binnen in ons informatiecentrum ‘t Notarieel. Bij hoogzomer zetten wij een tafeltje met wat Franse stoeltjes voor de deur.  Op het zuiden. Een kans voor ons om tussendoor wat zonnestralen mee te pikken en voor u: aanschuiven maar. Vrijblijvend – met koffie – praten over Momenten in het leven. Uw leven.

1-4-2013 Drie jaar na het succesvolle radartestament thans actueel nieuws bij Tros radar over de gevolgen van een negatieve erfenis.

Tros Radar kwam vanavond 1 april met belangrijke tips over de erfenis. Raadpleeg altijd de notaris! Want: een erfenis kan door de huizencrisis na verloop van tijd negatief worden. Dat moet u voorkomen. Dus voordat u naar de bank gaat: altijd naar de notaris.

http://www.trosradar.nl/consumentenhulp/hulp-bij/detail/article/consumententip-de-mogelijkheden-bij-een-erfenis/

13-2-2013 Akkoord woningmarkt
Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de woningmarkt. Eindelijk duidelijkheid. Maar niet makkelijker. Hypotheken moeten zoals al in de oorspronkelijke plannen stond geheel worden afgelost. Dat mag in 35 jaar. Maar je mag daarnaast – en dat is dus nieuw – een halve lening nemen die aflossingsvrij is om daarmee de eerste hypotheek stapsgewijs af te lossen. Je financiert (in plaats van sparen) als het ware de aflossing van je eerste hypotheek weer voor de helft. De rente op die tweede lening is niet aftrekbaar. Voor starters is dit eerst goedkoper, later weer duurder dan de oude plannen. Een hypotheek mag dus uiteindelijk voor de helft aflossingsvrij blijven. Wel wordt de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs in 30 jaren afgebouwd. En goed nieuws voor 2e hypotheken: de BTW op de verbouwing of renovatie wordt tijdelijk van 21 naar 6 % verlaagd. En voor Hermus Notaris: geen tariefsverhoging op ons Huismerklabel in 2013. www.huismerknotaris.nl
14-1-2013  Hermus notaris vernieuwend in het notariaat. Zijn oude bankiershart (afkomstig als bedrijfsjurist van Rabo) werd geraakt door de Herman Wijffelslezing, en zelfs versterkt want Hermus is al jarenlang een voortrekker van een noodzakelijk vernieuwingsproces in de branche. Begin bij jezelf zegt Wijffels. Vandaar mijn bijdrage aan de notariële discussie op Linked-in. Zie hieronder:
Rini Hermus • Graag zou ik een reactie willen zien op mijn voorstel tot het komen van een pool met een pay-roll organisatie waaruit we naar believen kunnen putten voor leerling kandidaten, gezellen: zwaardere klussen en kleine waarnemingen en meesters: het grote werk richting opvolging. De beroepsopleiding en cursussen kunnen meegefinancierd worden. Het pensioen via Brand New Day is gegarandeerd en kan bij wisseling van baan zo worden meegenomen want is beschikbaar voor jezelf. En omdat het werkgeverschap dan uitgaat van de Payrollorganisatie zijn de secundaire voorwaarden – pc’s, fietsen en verzekeringen, en dus ook het ringbezoek: top.
Gisteravond mocht ik een inspirerende lezing bijwonen van Herman Wijffels, de man die 3 problemen aanroert: het geldsysteem is doorgeschoten omdat het voor 97% uit geleend geld bestaat; de productiebronnen raken op waardoor we naar een recycling economie moeten en systeemorganisaties (piramides) werken niet meer (denk aan top down organisaties met call centers) oa omdat we maar 50% van de krachten van mensen daardoor benutten. Hij pleit voor het benutten van de capaciteiten van de medewerkers door het nieuwe werken, het werken als werknemer of als zzp-er, die in netwerken (ook binnen organisaties) moet gaan samenwerken om optimaal te kunnen presteren en gefacilicieerd door bij voorbeeld een bank. Coöperatie, cocreation. Nu, waarom gaan we dit model nu niet eens eindelijk samen uitwerken? Caroline kent het succes maar wil het helaas nog niet omarmen. Maar als zelfs een topman uit een bankierssysteem – hij zegt dat in de 20e eeuw de juiste beslissingen zijn genomen in de problematiek en de mogelijkheden van toen – aangeeft dat die oplossingen en beslissingen van toen niet toereiken in de 21e eeuw, dan moet toch echt het roer om, te beginnen bij de basis. Dus wie doet mee? Graag welkom in Son en Breugel en kijk op mijn website hoe we dat doen en willen uitbouwen. Verandering begint aan de basis. Dus als het op een klein kantoor kan, waarom rollen we het dan niet uit? Vorige week nog eens met de Pay roll organisatie gesproken. We zijn er klaar voor om het notariaat te bedienen. Ik wil die kar dus graag mee trekken.
30-10-2012. De plattelandswoning de oplossing in het buitengebied – Hermus Notaris gecertificeerd Agrarisch Specialist.
De tweede kamer heeft het wetsvoorstel voor de Plattelandswoning inmiddels aanvaard. De wet is in werking. Een mooie stap om de rustende boer of de particulier in het buitengebied te voorzien van een mooie woonomgeving. Zolang het wetsontwerp geen wet was  kon weliswaar een burgerwoning in het buitengebied via bestemmingsplannen worden gelegaliseerd, maar was het milieuaspect nog het probleem van de voortzettende boer.
Dat is nu veranderd. Toch is met de plattelandswoning die problematiek van burenhinder niet geheel opgelost. Onrechtmatige hinder blijft toch een mogelijk probleem tussen buren.  En wat te denken van risico voor  Q-koorts. Dit en andere aspecten bespraken we tijdens de laatste dag van de opleiding tot gecertificeerd agrarisch specialist. Waren de bedrijfsopvolging en de fiscale en erfrechtelijke aspecten daarvan al eerder een onderdeel van onze bagage, thans is ook het milieuaspect en zijn de productierechten een dankbaar gespreksonderwerp op het notariaat in Son en Breugel. Wij houden u op de hoogte van de actualiteiten op agrarisch recht.
Wat te denken van het feit dat een eigenaar door gebruikmaking van de Wet voorkeursrecht gemeenten op dit moment indien hij dat wil op een voor hem interessante manier van zijn gronden kan afkomen. Nu de gemeenten met een overvolle onroerend goed portefeille zitten van enkele miljarden Euro’s is het voor de gemeenten dus zaak om snel van die voorkeursrechten (bedoeld om speculatie te voorkomen) af te komen.
Flex-B.V. mogelijk vanaf 1 oktober 2012
Bij het oprichten van een besloten vennootschap bent u vanaf 1 oktober vrij de vennootschap naar eigen inzicht in te richten.  Een minimumkapitaal is niet meer nodig en u kunt eenvoudig van de eenmanszaak in de B.V. stappen. Zonder de accountant.  Van vandaag op morgen!
Wel goed uitkijken dat u in de toekomst uw bedrijfsschulden kunt blijven betalen. Anders bent u het haasje als u teveel geld naar u zelf zou toehalen.  Meer hierover onder het kopje: Flex-B.V.  Estateplanningsmogelijkheden volop door aan uw kinderen stemrechtloze aandelen te schenken. Een moeilijke constructie is daarvoor niet meer nodig.
14-8-2012  KNB op koers in waardebepaling notariaat naar buiten toe in een veranderende wereld. Onpartijdig een evenwicht scheppen en dat vastleggen in een mooie akte. Dat is het devies.
In een drietal bijeenkomsten met de “buitenwereld” heeft het nieuwe bestuur van de Koninklijke notariële beroepsorganisatie de rol van de notaris in een veranderende wereld mooi neergelegd. Wij kunnen ons van harte vinden in onderstaande conclusie – niet het door de waan van de dag en gedreven door de terugvallende onroerend goedmarkt in concurrentie met banken en financiële adviseurs zoeken naar nieuwe producten, maar gewoon goed doen waar we goed in zijn bij de momenten in het leven waarin u een notaris nodig hebt. De notaris heeft een eigen kracht. Ik citeer:
“Tijdens de derde bijeenkomst hebben we goed geluisterd naar een aantal externen afkomstig vanuit de overheid, het bankwezen en de advieswereld over de positie van het notariaat in Nederland. Hun inbreng is uiteraard van groot belang.
Een van deze externen vatte de bijeenkomst als volgt samen: ‘Wat ik aan de sessie heb overgehouden is dat de energie gaat stromen als het gesprek in de richting gaat van de rol die de notaris inneemt ten opzichte van zijn cliënt, wat hij voor zijn cliënt kan betekenen op de belangrijke momenten in zijn leven? In plaats van het zoeken naar een nieuwe portfolio van diensten “die het moet gaan doen”. Volgens mij is de functie van de notaris het onafhankelijk scheppen van een elegant evenwicht tussen de wensen van mensen en de verankering daarvan in een rechtsgeldige afspraak. Daarmee voorkom je ruzie en ben je een proactieve vredebrenger op momenten die er toe doen. Wat een prachtig werk! Als je deze functie verder voor het veld tot leven weet te brengen, volgt daaruit een creatief proces en een breed portfolio van vernieuwende activiteiten die stuk voor stuk een wezenlijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke verkeer en de mensen die daarin actief zijn.’ Mooier kunnen we ons werk toch niet beschrijven?”"
En u zag het al op onze introductiepagina en de pagina “wij”. Was dat al niet al vanouds de filosofie van de notaris midden in de regionale samenleving? Als geen ander maken wij hele mooie akten van verdeling met optimale fiscale resultaten. U bent van harte welkom in Son en Breugel.
 
18-4 Brit koop testament in supermarkt – Bij Hermus Notaris hanteren we ons Huismerk! Onze betaalbare winkel voor (de kunst van)  het recht.

De Britse Co-operative, een ledenorganisatie bekend van supermarkten, banken en een begrafenisonderneming, heeft sinds eind maart vergunning om juridische diensten te verkopen aan het publiek. Het gaat om diensten die tot voor kort waren voorbehouden aan advocaten, zoals het opstellen van testamenten, claimen van letselschade en vastgoedtransacties.

In Engeland is het rechtssysteem gebaseerd op het civil law, dat meer in handen is van de advocaten en nu ook aan vergunninghouders zoals winkels. In Nederland zijn transakties op gebied van onroerend goed, familierecht en erfrecht alsmede ondernemingsrecht voorbehouden aan notarissen. Dat komt doordat ons rechtssysteem gebaseerd is op het Latijnse notariaat. De notaris is ambtenaar en dus onpartijdig naar alle betrokkenen toe. Dat garandeert ook betaalbare prijzen. Van de andere kant realiseert Hermus Notaris zich dat  de wereld van de consument is veranderd. Daarom werken wij met het consumentenmerk: www. Eindhovenregio.Huismerknotaris.nl en dat geeft u de mogelijkheid on-line offertes aan te vragen en binnenkort ook afspraken te maken op vaste consumentenblokken. De prijs voor zo’n adviesgesprek van maximaal een uur is  € 50,00 en wordt direkt afgerekend. Bij een opdracht voor een akte wordt het bedrag verrekend met het honorarium op de nota.  Dus: veel notaris voor weinig geld!

6-3-2012 Paleisrevolutie toch een feit:

Er komt een kleinere en slagvaardige KNB onder leiding van een nieuw bestuur.
Hieronder het citaat van een persbericht van onze beroepsorganisatie.
“Leden KNB willen nieuw beleid en nieuw bestuur
Op 6 maart 2012 hebben de leden en de ledenraad van de Koninklijke Notarile Beroepsorganisatie (KNB) besloten dat het roer om moet. Grote veranderingen staan op stapel. Om deze koerswijziging een frisse start te geven heeft de ledenraad namens de leden besloten dat dit met een nieuw bestuur het beste ingevuld kan worden. Het huidige bestuur is daarmee nu demissionair. De ledenraad (namens de leden) en het nieuw te vormen bestuur zullen de komende maanden het nieuwe beleid vormgeven.”"
 Paleisrevolutie niet nodig.
Wij zijn trots op ons mooie vak en overtuigd van de meerwaarde. Als enige beroepsgroep bieden we rechtszekerheid over afspraken tussen burgers en bedrijven en er wordt daardoor bijna nooit over geprocedeerd. Een notariële akte staat dus als een huis. Dat heeft de Ringvergadering van 27 februari in Eindhoven zo vastgelegd en de overtuiging leeft dat de politiek ook daarvan overtuigd moet worden. Immers, stel je voor dat je straks bij een huwelijk op het stadhuis nog moet kiezen voor een vermogensstelsel. Dan schrik je toch wezenloos en de ambtenaar weet daar ook niets van. Huwelijkse voorwaarden dus maken bij de notaris en ruim tijd nemen om alles te overdenken. Dat geldt ook voor besloten vennootschappen. Een vennootschap oprichten op een zolderkamertje met een formulier. Dat kan toch echt niet vinden de regionale notarissen. Het is fijn dat de KNB thans met makelaars en kadaster overlegt over een nieuwe vorm van rechtszekerheid over de koopakte en de “Vormerkung”, gebaseerd op het Duitse systeem, die wellicht dan straks automatisch in een register eigendom kan teweegbrengen. Dat is echte vernieuwing en rechtszekerheid en kostenbesparend. De notarissen hebben besloten om meer naar buiten te treden en de gevaarlijke politieke ontwikkelingen een halt toe te roepen. In het belang van de rechtszekerheid. Ook wordt de logge beroepsorganisatie handzamer. Hopelijk net zo flexibel als ons eigen notariskantoor in Son en Breugel! Hermus Notaris is van mening dat zo’n metamorfose van de beroepsgroep inclusief de pensioenstructuur en gelieerde verzekeringen onder leiderschap van het bestaande bestuur zou moeten kunnen. Niet dus belangrijke dossierkennis weggooien. Wij formuleerden dus een compromisvoorstel.  De vraag is of – net als de meeste regionale collegae – de collegae in den lande niet nog verder willen gaan. Het bestuur van de KNB zal dat alles de komende weken wegen en haar eigen positie bepalen in deze ook politiek roerige tijd.
 
In neergaande woningmarkt is een testament ook voor samenlevers een must! Bij overlijden van een samenlever zal een samenlevingsovereenkomst veelal regelen, dat de woning en de hypothecaire geldlening overgaan op de langstlevende partner. Die regeling werkt echter niet naar de buitenwereld toe. Aangezien een verblijvensbeding in zo’n samenlevingsovereenkomst nog moet worden gevolgd door een levering van de onroerende zaak en een overeenkomst van schuldovername met de bank heeft de bank – bij gebrek aan een testament – hier de mogelijkheid om de erfgenamen (de familie) aan te spreken voor de restantschuld. De langstlevende samenlever en de erfgenamen van de overledene zijn dus afhankelijk van de bank om te voorkomen dat de familie met een negatief saldo blijft zitten. Door een testament op te maken tussen samenlevers behoedt u de familie voor een negatief saldo en houdt u als samenlevers de situatie zelf in de hand. De langstlevende erft dan de woning en de hypotheekschuld. De familie is niet meer van de bank afhankelijk. Bij een combinatie met een samenlevingsovereenkomst krijgt u de testamenten die aansluiten bij de wettelijke regeling (pseudo ouderlijke boedelverdeling) met met een extra korting van € 100 ex BTW. De huismerk combiprijs wordt dan € 1530.
 
Nieuw Huwelijksvermogensrecht.

Op 1 januari 2012 is het nieuwe Huwelijksvermogensrecht ingegaan. Dat is belangrijk voor alle Nederlanders. Vandaar dat we ons al hebben verdiept in de ins and outs. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht hanteren we al in onze huwelijkse voorwaarden:  De beleggingsvisie is splinternieuw! Verzoekschriften voor echtscheidingen zouden voortaan via de notaris gaan. Dat is in de Eerste Kamer echter tegengehouden. Daarom blijven we doen waar we goed in zijn: boedelverdelingen en estateplanning. Ieder het zijne toedelen! Echte persoonlijke meerwaarde.

Belastingdienst: 2% overdrachtsbelasting geldt onmiddellijk vanaf 4 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. Akten vanaf 15-6 tm 1-7 krijgen overdrachtsbelasting terug. Een (tijdelijk) meevallertje van het kabinet.

 

4-7: Er is thans duidelijkheid over de wijze van heffing van de overdrachtsbelasting voor woningen. Van 15 juni tot en met 1 juli 2011 (overgangsperiode) wordt door notariskantoren belasting teruggevraagd bij de belastingdienst over transakties die al hebben plaatsgevonden in die periode. Onmiddellijk vanaf 4 juli 2011 geldt het nieuwe tijdelijke tarief van 2%. Dat geldt overigens alleen voor woningen   (waaronder ook tweede woningen) en aanhorigheden zoals een garage, doch niet voor de overdracht van losse garages (zonder dat dus een woning wordt overgedragen). De maatregel – bedoeld om de woningmarkt te stimuleren – geldt tot en met 30 juni 2012. Hermus Notaris Son verwacht overigens dat verkopers – vooral zij die vrij recent (de laatste jaren) een woning belast met hoge overdrachtsbelasting hebben gekocht – en dus met verlies geconfronteerd worden bij doorverkoop, dit verlies deels zullen afwentelen op de koper. Hierdoor zal mogelijk een prijscorrectie (stijging)  kunnen ontstaan. Verkopers houden dan meer over. We moeten dan oppassen dat medio volgend jaar niet een extra zware last op de koper komt te rusten wanneer de tijdelijke maatregel weer wordt ingetrokken aldus mr. M.C.J.M. Hermus. Dan zou de maatregel zelfs averechts kunnen werken.

Wetsvoorstel bevoegdheid notaris bij echtscheiding Bron: Nieuwsbrief KNB, 10 februari 2011

Het wetsvoorstel waarbij ook de notaris bevoegdheid krijgt tot het doen van een verzoek tot echtscheiding, is aangemeld voor plenaire behandeling door de Tweede Kamer (en thans zelfs aangenomen door de beide Kamers der Staten Generaal – MH)  Momenteel mogen alleen advocaten verzoeken tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Bij het nieuwe wetsvoorstel krijgen ook notarissen deze bevoegdheid. Voorwaarde daarbij is wel dat het een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding betreft. Verder mag op de echtgenoten niet de verplichting tot overlegging van een ouderschapsplan rusten.

Het wetsvoorstel dateert van 2008 en werd destijds ingediend door toenmalig minister van justitie Ernst Hirsch Ballin. Het feit dat het wetsvoorstel voor plenaire behandeling in de Kamer wordt aangemeld, geeft aan dat ook het nieuwe kabinet achter dit wetsvoorstel staat. Het wetsvoorstel wordt begin maart in de Kamer behandeld.

1-3-2010: Tros Radar geeft aandacht aan de Tweetrapsmaking en veroorzaakt een run op het notariskantoor Son. Die run is nog steeds actueel in 2011.

Speciaal in verband met deze publiciteit hebben we een menu(tweetraps)testament ontwikkeld met extra keuzeopties voor een nog grotere belastingbesparing, nu ook  bij een tweede overlijden.

Een toelichting op de tweetrapsmaking ziet u bij testament en bij de lezingencyclus met powerpoint-presentatie.

Afhankelijk van uw vermogen en uw wensen kunt u dus maatwerk laten maken, dat duidelijk in modules is opgebouwd. Voor het basistestament vindt u de prijsstelling op de list.  Voor de keuzeopties is een overzichtelijke prijsmodule ontwikkeld. Voor elck wat wils. Voor vaste klanten die een testament hebben laten opmaken in de laatste 10 jaren bieden we u een aantrekkelijke korting. Zo blijft u bij de tijd.

Hieronder het antwoord dat we vanaf 2 maart gaven aan onze vragenstellers via de mail.

“Naar aanleiding van uw mail van heden, gebaseerd op de uitleg van de Professoren Schols bij TrosRadar bericht ik u als volgt.

De tweetrapsmaking wordt ingezet om bij een eerste overlijden erfbelasting te voorkomen. Dat is mooi indien u het spaargeld wilt bewaren om goed te kunnen voortleven.
Het is de vraag of dat voor  u uiteindelijk het beste is. Immers we moeten ook kijken naar het successierecht over twee overlijdens. Met andere woorden: door de tweetrapsmaking wordt een liquiditeitsvoordeel op korte termijn behaald.
Als het hele vermogen in het huis zit, dan is dat dus een prima oplossing. Dan hoeft men niet te lenen om erf-belasting te betalen. Dat is op de televisie keurig uitgelegd.
Maar als er voldoende liquiditeiten zijn, is het vaak verstandig nu wat meer te betalen en later bijna niets. Daar zijn bijzondere constructies voor dat is het alternatief dat ik hieronder kort uitleg.

Alternatief: bij 1e overlijden kiest u ervoor meer belasting te betalen en later (bijna) niets. Met andere woorden: het vermogen gaat u door een testament uithollen zodanig dat na twee overlijdens weinig over is. Dat gaat allemaal op papier. Het testament zou dan vruchtgebruikbepalingen moeten bevatten en/of renteclausules. En ook wat legaten aan de kleinkinderen! €19000 per kleinkind belastingvrij.
Kijk maar eens op mijn site: www.notarissonenbreugel.nl en bestel ook de nieuwsbrief: notariskrant. Indien u op efficiënte wijze zou willen samenwerken en op korte termijn kiest voor zo’n tweetrapstestament, dan mag ik u vragen uw paspoort- en adresgegevens te mailen en te bellen voor een passeerafspraak. Kiest u voor iets anders, dan is er specialistisch meerwerk. Want belastingbetalen: dat kan altijd nog.

En de korting van 10%: die mag u van ons basistarief dus tot 1 juni tijdelijk aftrekken. Met dank aan Tros-Radar!

Samenlevingsovereenkomst notarieel verplicht vanaf 1-1-2010

Om de grote belastingvrijstelling voor partners die van erven te kunnen benutten (u kunt ook gemeenschappelijke goederen, zoals een huis of een en/of rekening via een samenlevingsovereenkomst aan de partner laten verblijven) hebt u voortaan een notariële samenlevingsovereenkomst nodig. Voorts is nodig dat u 6 maanden op hetzelfde adres staat ingeschreven. Alleen heel lange samenlevingsrelaties (meer dan 5 jaren) worden gerespecteerd. Wij hanteren een heel redelijk tarief voor deze voor u dure belastingmaatregel. Als er kinderen zijn, adviseren we u een langstlevendentestament voor samenlevers op te maken. Anders is het evenwicht niet goed.

Anbi -nieuwe regeling per 2010.

Laat een Anbi (algemeen nut beogende instelling) voor 6 januari 2010 de door haar ontvangen verklaring indienen bij de belastingdienst ‘s-Hertogenbosch dat ze voldoet aan het kriterium van 90%. Dat houdt in, dat 90% van de activiteiten gericht is op het algemeen belang. Bij gebrek aan zo’n verklaring vervalt op 1 februari de faciliteit. (vrij mogen erven of schenkingen ontvangen of periodiek aftrekbare giften mogen ontvangen). De goedkeuring moet dan opnieuw worden aangevraagd. De regeling kunt u hieronder aanklikken.

anbi-regeling2010

Schenken in 2009 loont. In 2010 verdubbelen de tarieven voor schenkingsrecht.

Weet dat de schenkingsrechten vanaf 2010 verdubbelen. Alle reden om nog in 2009 een groot bedrag op papier aan de kinderen te schenken. Een schenking van €25.000 in 2009 is €1000,– goedkoper dan in 2010! Tel uit uw winst. Het vrijgesteld bedrag blijft €5000,00. Zie ook: Eindhovens Dagblad van 29 december. “De Tijd van schenken”. Het Eindhovens Dagblad meldt overigens erg ongenuanceerd dat “bloot-eigendomsconstructies worden aangepakt”. Dat is echter slechts het geval voor overdrachten die tijdens het leven van de ouders aan de kinderen plaatsvonden. Maar die overdrachten (vanwege de gevreesde eigen bijdrage aan bejaardenoorden) komen sinds 1995 echter bijna niet meer voor vanwege de verschuldigde overdrachtsbelasting en vanaf nu zeker niet meer omdat ze ook voor successierechten (fictief) belast gaan worden. Een heel ander verhaal is de overdracht aan de kinderen  na overlijden van een van de ouders op grond van een vruchtgebruik testament. Die constructie is volledig legaal en fiscaal zeer aantrekkelijk. Maakt u maar eens een afspraak en past u uw testament tijdig aan!

Kadootje voor de kleinkinderen in testament.

In een testament kunt u een vrijgesteld bedrag toekennen aan de kleinkinderen! Dat is heel erg voordelig. Dat wil het kabinet extra gaan stimuleren. Hermus Notaris legt het u dit najaar allemaal uit. Meldt u zich op het Notariskrantspreekuur. Zie ook bij: “Estateplanning”.

Hermus notaris boekt succes bij vruchtgebruik testamenten.

De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan. In onze praktijk van vermogensoverheveling wordt als een van de weinige EPN-kantoren een vruchtgebruiktestament na een overlijden ook echt uitgevoerd door al het vermogen (in bewoonde dus tegen lage waarde) toe te schuiven aan de kinderen. De langstlevende blijft beschermd. Die krijgt een vruchtgebruik met de mogelijkheid toch alles op te maken en de baas erover te blijven. We noemen de uitvoering daarvan een turboverdeling. Dat woord zegt al genoeg.

De staatssecretaris heeft nu na jarenlange onzekerheid op 16 september 2009 erkend, dat een turboverdeling fiscaal gunstig blijft uitpakken. Dit is groot nieuws. Op deze wijze kan het hele vermogen fiscaal verdampen als we dat combineren met een schenkingsplan. Maakt u snel een afspraak voor een adviesgesprek.

Schenkingen op papier kunnen we prima combineren met deze testamentvorm. Een schenkingsprogramma biedt veel mogelijkheden. Indien u het geschonken bedrag schuldig blijft moet u wel een rente aan de kinderen betalen van 6% per jaar (vanaf 1 januari 2010). Voor oude situaties komt een overgangsregeling. Er mag €5000,00 belastingvrij worden geschonken per kind. En eenmalig nog een veelvoud daarvan (tot 35 jaar).

Vanaf 2010 wordt het ook mogelijk grote bedragen vrijgesteld te schenken aan kinderen ten behoeve van woondoeleinden en studie. Voor aankoop van een woning kan dat tot €50.000,00. Per studiejaar mag u in de toekomst €20.000 schenken. Wel dient een notariële akte te worden opgemaakt waaruit de bestemming van de schenking blijkt.

Paleisrevolutie in notarissenbranche (Financieel Dagblad 3 oktober 2009).

Een aantal notariskantoren heeft de Beroepsorganisatie (KNB) opgeroepen om een motie uit te voeren om een bodem in de prijsdaling voor notaristarieven in de vastgoedsfeer te leggen. Het kabinet zou gevraagd moeten worden een noodverordening uit te vaardigen om te komen tot een basistarief voor de verplichte wettelijke werkzaamheden die notarissen volgens de bindende verordeningen bij transakties in vastgoedsector moeten uitvoeren. Denkt u maar aan het voorkomen van witwassen van gelden. Het verschaffen van rechtszekerheid ten behoeve van partijen en banken staat voorop en dat kan inderdaad niet tegen wegwerpprijzen.Â

Hermus Notaris is als dorpskantoor veel minder afhankelijk van onroerend goed dan de (ook vaak dure) stads- of regiokantoren. Op een dorp is altijd werk te doen rond de verschillende momenten in het leven. (Zie hieronder). Gelukkig maar.

Hermus Notaris Son en Breugel - een echt specialistisch Dorpskantoor – Estateplanningspraktijk is recessieproof. Agri-notariaat in opkomst.

Het Financiële Dagblad en De Telegraaf van 3 oktober publiceren over sterk terugvallende omzetten en winsten bij notariskantoren over het jaar 2009. De redenen zijn de vrije tariefval voor onroerend goed waarin het notariaat is terechtgekomen, gecombineerd met een minder aantal verkooptransakties door de recessie. Dat beeld gaat echter niet op voor de dorpsnotaris. Natuurlijk zijn er hier in Son ook minder onroerend goedtransakties, maar de vijver – Eindhoven Noord en het groene gebied - is groter. Belangrijker is dat het gespecialiseerde notariskantoor in Son en Breugel relatief minder afhankelijk is van vastgoed. Er is juist door aankomend nieuwe wetgeving veel werk te doen in de sfeer van familievermogensrecht, afhandeling van nalatenschappen en testamenten en het daaraan gerelateerde vakgebied: estateplanning. Kijkt u bij www.epn-notaris.nl. Onze branchevereniging voor de specialisten op dit gebied. Een dorpskantoor is voorts als MKB-ondernemer niet gebonden aan kantoortijden. We zijn altijd wel met het vak bezig. Hermus Notaris richt zich ook meer op het groene gebied: het agri-notariaat. Vermogensoverheveling, nalatenschapsplanning, bedrijfsovernames en huwelijksvoorwaarden liggen heel dicht bij het familievermogensrecht in de agrarische sector. Hermus is als bedrijfsjurist afkomstig van de Rabobankorganisatie. Dat praat een stuk vertrouwder!

Staatssecretaris De Jager maakt blij met dode mus! Wijziging tarieven successiewet levert de burger weinig op. Estateplanning blijft een “must”.  

De ministerraad heeft op 24 oktober besloten aan de Tweede Kamer een voorstel te doen tot wijziging van de Successiewet. Weliswaar wordt het tarief voor verkrijgers in de categorie neven en nichten drastisch (gemiddeld 30%) verminderd. Maar in de standaardsituatie van ouder-langstlevende en kinderen wordt door de staatssecretaris nauwelijks een besparing gerealiseerd.  Bij een verkrijging van € 50.000 per kind in een situatie met 3 kinderen wordt nog steeds zo’n € 10.000 totaal aan successierechten geheven. Dat is maar € 1000 minder dan voorheen. Als er meer is bijvoorbeeld als de laatste ouder overlijdt en een woning in waarde is gestegen, dan is de belasting onevenredig veel meer. Progressie noemen we dat. Dat blijft. Wel wordt de manier van berekenen makkelijker. Er zijn nog slechts 4 categorieën in plaats van 28. De ministerraad stelt  € 235 miljoen beschikbaar. Dat is precies die 10% die de burger minder kwijt is en tegelijk ook 10% van de op heden jaarlijks geheven belasting.

Voor echte besparing moet dus nog steeds de EPN-notaris-estateplanner worden ingeschakeld. De staatssecretaris heeft een kans gemist. Want nieuw successierecht moet aansluiten bij wat de burger voelt. Niet dus. Hermus Notaris maakte in het weekend van de besluitvorming een vergelijkende berekening naar bestaand en komend recht.

Die vindt u onder “downloads”. De regeling moet op  januari 2010 ingaan. Wij blijven u echt helpen uw gespaarde vermogen voor de fiscus te laten “verdampen”.

Het ”fusiegezin” heeft bijzondere aandacht van Notaris Son en Breugel.

Op 11 november discussiëren we onder voorzitterschap van Hermus Notaris binnen de werkgroep Estateplanning over de positie van de langstlevende en de kinderen uit meerdere relaties.  Het fusiegezin noemen we dat. Son en Breugel heeft een special product ontwikkeld, gebruik makend van de meest actuele inzichten en rechtspraak. Dat levert ook veel belasting besparing op bij overlijden van de partner. Voor u dus speciaal beschikbaar. De presentatie naar aanleiding van de casus vindt u bij: downloads.

Wetsvoorstel echtscheiding via notaris.

De minister van Justitie heeft een wetsontwerp ingediend waardoor een echtscheidingsverzoek ook door de notaris kan worden ingediend. Nodig is dat beide partijen ermee akkoord gaan en dat geen ouderschapsplan is vereist.

De notaris is bij uitstek de persoon die deskundigheid heeft op het gebied van huwelijksvermogensrecht en de daarbij behorende verdeling van goederen. Ook wordt in de akte aandacht gegeven aan de alimentatie en pensioenvereveningsproblematiek.  Dat geeft een direkt uitvoerbare titel. Zonder dat de rechter nodig is om de afspraken af te dwingen. Wij doen dat al als vanouds en binnenkort dus ook de echtscheiding zelf. Een alles in een pakket. Tot op heden werd een huwelijk vaak omgezet in een partnerschap en op bovenstaande wijze ontbonden. Dat was de omweg via de zogenaamde flitsscheiding. Ook daar hebben we ervaring in. Die omweg is dus binnenkort niet meer nodig want het wetsontwerp is inmiddels aangenomen.

Ondernemingsrecht: Het nieuwe B.V. recht voor de praktijk.

Onder die titel werd op 3 oktober 2008 te Maastricht een congres gehouden. Hermus Notaris Son voelt zich meer dan ooit bij die problematiek betrokken. Onder het nieuwe B.V. recht kan anders dan voorheen - toen vaak door vele kantoren slechts “standaardakten” werden gepasseerd – mooi maatwerk worden geboden. Aan een aandeel kan een bepaalde aanduiding worden gegeven met bijzondere rechten en plichten. Aandeelhouders kunnen een verschillende invloed krijgen (stemloos of stemgerechtigd) of juist een verschillend recht op winst. De bank- en accountantsverklaring komt te vervallen. De flex-bv is daarmee geschapen. Maatwerk in Son en Breugel: “voor elck wat wils”. Dat deden we al in het familievermogensrecht. De Hoge Raad heeft in het DSM-arrest die mogelijkheid ook voor het huidige B.V. recht geopend.  En daar haken we graag op in.

Voorts is een wetsvoorstel aanhangig om de verkoop van met BTW belaste onroerende goederen te vergemakkelijken. Een BTW optie hoeft dan niet meer voor de akte te worden aangevraagd maar bij de akte kan voor een met BTW belaste overdracht worden gekozen. Dat scheelt nogal wat rompslomp.

Week van het testament: 21-26 april 2008. € 150 korting op de normale prijs indien u een goed doel opneemt in uw testament

De website www.nalaten.nl is speciaal gemaakt om u te helpen als u een Goed Doel wilt opnemen in uw testament. En om uw vragen hierover te beantwoorden. Want, wat is nou precies, een nalatenschap? Waar moet ik rekening mee houden als ik een Goed Doel wil opnemen in mijn testament? En wie kan mij helpen als ik vragen heb?

Nadenken over een testament, en dus over een periode dat u er niet meer bent, is geen makkelijk onderwerp. Maar het is een geruststellend idee om te weten dat alles van tevoren goed geregeld is en dat u heeft nagedacht over de verdeling van uw vermogen. Lees de informatie op deze website daarom rustig en aandachtig door als u overweegt om een Goed Doel op te nemen in uw nalatenschap.

http://www.nalaten.nl/index.php?cat=1&id=1

Op 24 april kwam de EPN-werkgroep estateplanning bijeen en behandelde de casus over niet uitgevoerde Amsterdamse verrekenbedingen. De rechtspraak is grillig. Laat u niet verrassen en maak huwelijkse voorwaarden op maat. Notaris Hermus is al 25 jaar fan van het zogenaamde 3 vermogensstelsel, waarbij beleggingswinsten toevloeien aan de huwelijkspartners naar rato van hun inbreng. Kom eens praten. Wij zijn regionaal specialist op dit vakgebied. Velen weten ons te vinden.

Staatssecretaris geeft contouren van nieuwe Wet SchenkenErfbelasting.

“Er zijn allerlei trucjes mogelijk waardoor de kinderen nog wel wat van de erfenis krijgen, maar minder belasting hoeven betalen. Als iedereen gewoon meebetaalt kunnen de tarieven ook omlaag. Er is nu een situatie ontstaan waarin de successiewet steeds meer wordt ontweken door trucs toe te passen.”

Met die boodstap van 14 april heeft Staatssecretaris De Jager aangekondigd een nieuwe begrijpelijke wet voor te bereiden. Estateplanners zullen zich echter blijven richten om in te spelen op zaken die wel mogelijk zullen blijven. Vruchtgebruik en tweetrapsmakingen lijken voor de hand te liggen aldus Hermus Notaris.  Die eeuwenoude producten laten we ons niet afnemen. Tel uit uw winst en maak een afspraak.

8 april: Nationaal congres Estateplanning (Vereniging van Estateplanners in het Notariaat)

Onderwerp: vermogen in het buitenland, meer speciaal Frankrijk en Spanje. Naast onze Nederbelgen producten heeft Notaris Hermus in Son een bijzondere interesse in en inzicht op het gebied van de uitwerking van erfrecht en huwelijkse voorwaarden naar (tweede) huizen in het buitenland. Maak een afspraak voor het bespreken van de oplossing.

Januari 2008: Van Mourik en Van Mourik: Mijn eigen haard.nl 

Het nieuwe marktinitiatief: Mijn Eigen Haard.nl met website en het gelijknamige handboek van Prof. M.J.A. van Mourik en zijn zoon mr M.J.J.R. van Mourik (fiscalist) beoogt een onafhankelijk advies te geven. Voor de juridische-notariële begeleiding van zo’n transaktie rond uw eigen huis en voor advies aan de hand van het boek “Wat elke huiseigenaar moet weten” kunt u bij Hermus Notaris terecht. Een logisch vervolg op de succesvol ingeslagen weg met Erfenis.nl en een garantie voor succesvolle vermogensoverheveling.

Het formulehandboek ad € 25,00 is te bestellen bij www.notarissonenbreugel.nl en bij www.MijnEigenHaard.nl. Dat verdient zich dus makkelijk terug.

4-1-2008: Invoering Nieuw Huwelijksvermogensrecht laat te lang op zich wachten. Erfenis evenredig verdelen bij scheiding is hopeloos ouderwets.

De gezamenlijke hoogleraren personen- en familierecht roepen op tot een versnelde invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. De algehele gemeenschap van goederen is achterhaald. Men heeft behoefte aan een privé vermogen. Erfenissen en schenkingen moeten niet voorwerp zijn van verhaal voor schuldeisers van de ander of bij een echtscheiding teloor gaan.

Ons kantoor gaat nog een stapje verder en maakt nu beleggingsproducten waarin mensen hun opgebouwde vermogen apart laten vastleggen doch anderzijds laten renderen in een de tesamen bewoonde woning. Dat kan ook voor samenlevers.Â

Nieuw huwelijksvermogensrecht in Turkije. Â

Voor de Turkse Nederlanders is er ook het nodige veranderd: het huwelijksvermogenrecht in Turkije is onlangs aangepast naar voorbeeld van het Zwitserse Recht. Aanwinsten worden gemeenschappelijk. Privé vermogen blijft apart. Turkije en Zwitserland zijn daarbij Nederland al een streepje voor. Laat u zich voorlichten.

5 oktober 2007:  landelijk congres Notariaat over geheimhouding en verschoningsrecht.  

Ook al rukt de commercie van verschillende notariskantoren op: die zal haar grens moeten vinden in het de vertrouwenspositie van de notaris in de gemeenschap. Wij doen mee aan dit congres dat als speciaal onderwerp heeft de balans te vinden tussen het maatschappelijke belang om de waarheid boven tafel te krijgen en de vertrouwenspositie die de notaris gelukking nog kan vervullen. Dat is de echte peiler waar het notariaat op drijft. En het Son en Breugelse notariaat sluit zich daar graag bij aan.

Speciale aandacht voor de kantoren met een notaris in Notariaat Magazine: De menselijke maat. (nummer 8 – augustus 2007).

Hermus Notaris onderschrijft mening KNB

Eenpitters

Het aantal grote gespecialiseerde notariskantoren groeit. Maar ondertussen laat de zelfstandige notaris zich niet uit het veld slaan. “De menselijke maat, daar gaat het om.” En: “Ik vind dat je de mogelijkheid moet hebben nee te verkopen.” Kleine kantoren over full service, tarieven, de toekomst.

Tweede kamer: Verplichte notariële koopakte

Kamerleden Teeven en Wolfsen zijn voor verplichte notariële koopakte (in verband met onpartijdigheid notaris).

Om de consument beter te beschermen en fraude tegen te gaan, wil een meerderheid van de Tweede Kamer het ‘Amsterdams model’ verplicht invoeren. Fred Teeven (VVD) en Aleid Wolfsen (PvdA) willen nog meer. Een interview over de koopakte, het verschoningsrecht, toetsing door het BFT en de Pakistaanse notaris.

Diversiteit notariskantoren

In Notariaat Magazine kunt u lezen dat zo’n 60 procent van de kantoren bestaat uit zogenaamde eenpitters. Daarnaast kennen wij middelgrote en grote kantoren. Sommige kantoren hebben veel specialismen in huis, andere richten zich volledig op de algemene praktijk. Wij zien dus grote verschillen tussen de kantoren.

Ik denk dat je daaraan kunt zien dat het notariaat voldoet aan de vraag van de maatschappij. Het publiek dat wij bedienen is immers ook zeer divers. Die diversiteit in het notariaat is dus prima. Zolang een kantoor maar voldoet aan de basiseisen van ministerieplicht en kwaliteit, heb je de vrijheid om je te profileren op de manier waarop je dat wilt.

Zoals u weet is de KNB een voorstander van samenwerking tussen notarissen, onder andere om continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Die samenwerking hoeft niet altijd tot een volledig samengaan te leiden. Ook hierin is veel diversiteit mogelijk. Dat past dan weer bij het vrije beroep dat het notariaat naast de ambtelijke component kenmerkt.

Ik verwacht dat de diversiteit, binnen de gestelde kaders, in de toekomst nog zal toenemen. In veel opzichten een goede zaak mits – nogmaals gezegd – aan de basiseisen van full service en kwaliteit wordt voldaan.

aldus Robert Salomonsvoorzitter KNB in Notariaat MagazineHermus Notaris met succes door de “KNB-Audit” bij controle op naleving van de wet Mot en Wid.Op 5 november werd Hermus Notaris met succes door de KNB met beoordeeld op naleving van de voorschriften van de Wet Melding Ongebruikelijke Transakties en Identificatie van (rechts)personen.  Een waarborg voor kwaliteit en de controle op Witwaspraktijken. We moeten dus soms streng zijn, maar de rechtszekerheid vaart er wel bij.

Paleisrevolutie toch een feit:

Persbericht KNB 6 maart 2012
Leden KNB willen nieuw beleid en nieuw bestuur
Op 6 maart 2012 hebben de leden en de ledenraad van de Koninklijke Notarile Beroepsorganisatie (KNB) besloten dat het roer om moet. Grote veranderingen staan op stapel. Om deze koerswijziging een frisse start te geven heeft de ledenraad namens de leden besloten dat dit met een nieuw bestuur het beste ingevuld kan worden. Het huidige bestuur is daarmee nu demissionair. De ledenraad (namens de leden) en het nieuw te vormen bestuur zullen de komende maanden het nieuwe beleid vormgeven.
Hermus Notaris Son heeft een eigen mening: die is voorafgaand aan de vergadering van 6 maart geventileerd.

Trots op ons mooie vak! Paleisrevolutie niet nodig.