Levenstestament of algehele volmacht

Regel tijdig uw vermogen en uw zorg! Maak tijdig een algehele volmacht of nog ruimer: een levenstestament.

Een algehele volmacht met een regeling voor uw vermogen tijdens leven kunt u ook met twee personen samen maken en wordt dus niet geregistreerd. Wel krijgt u afschriften en als u wilt geeft u die aan uw vertrouwenspersoon. Een levenstestament is individueel, dus meer maatwerk en wordt individueel op naam geregistreerd bij het Centraal Levenstestamentenregister. Het bevat contactpersonen en wensen voor de zorg en medische behandeling. Een levenstestament is dus altijd duurder dan het al jaren vertrouwde en beproefde product: de algehele vermogensvolmacht. Dat geeft al veel rust.

In 2011 werd het levenstestament geintroduceerd. Dat houdt een regeling in over de zorg voor uw vermogen tijdens leven. U stelt daarbij een gevolmachtigde aan voor het geval u dat zelf moeilijker zou kunnen beheren. Maar daar is nog veel meer van te zeggen. Om te beginnen moet de wens tot het opmaken van een volmacht of levenstestament van uzelf komen en door u worden gedragen en niet door andere “belanghebbenden”. U moet immers nog wilsbekwaam zijn en beïnvloeding moet worden voorkomen. Een hulpvraag door een ander dan uzelf zet u dus al op “achterstand” bij de notaris!

Hieronder leggen we u de belangrijkste aandachtspunten en verschillen uit. Ook vindt u er een bijlage ter invulling van uw persoonlijke wensen. Neemt u een en ander goed door en brengt u de informatie die voor u en ons belangrijk is mee bij een bezoek aan ons kantoor, vergezeld van een rechtsgeldig paspoort of id-kaart.

Algehele volmacht – altijd belangrijk – kan ook over en weer en ten behoeve van de kinderen.

In deze tijd van vergrijzing van de babyboom generatie: de mensen die tussen 1945 en 1955 werden geboren beginnen we na te denken over de inkoop van onze zorg en kunnen ook nog een flink aantal maatregelen nemen. Tijdens uw leven kunt u bij voorbeeld schenkingen op papier doen, die worden uitbetaald aan de kinderen op het moment dat u gebruik wilt maken van een zorgafhankelijke regeling. U houdt de beschikking over uw geld en maakt u arm op het moment waarop u dat wilt. Ook extra gunstig als de kinderen de gelden willen benutten voor de aankoop van een woning of hun hypotheek willen aflossen. En die papieren schenkingen kunnen we goed gebruiken als we een stapje verder gaan: als u de woning op enig moment – bij voorbeeld om zorg in te kunnen inkopen – wilt overdragen aan de kinderen of aan derden.

U moet wilsbekwaam zijn om dit soort rechthandelingen te kunnen verrichten:

Beschikken over gelden bij banken, uw huis verkopen of schenkingen doen dat stelt als voorwaarde dat u wilsbekwaam bent. Ook indien de wettelijke verdeling na een overlijden van uw partner ongedaan zou moeten worden gemaakt omdat dat fiscaal of in het kader van de zorgwetgeving gunstig is dient u goed bij zinnen te zijn. Om te voorkomen dat u onder bewind van de Kantonrechter zou moeten worden geplaatst omdat u het belang van uw handelen niet meer volledig kunt overzien  is de oplossing voor deze situatie: maak een levenstestament met daarin een volmacht voor alle mogelijke rechtshandelingen. Dat is de basis voor een rustige oude dag. U kunt zo’n volmacht (voor vermogensrechtelijke handelingen) over en weer geven aan uw partner en aan de kinderen. Mochten we dat in een document doen, dan kost dat: € 375,00 te vermeerderen met BTW. Dat raden we u zeker aan.

Persoonlijk indiviueel levenstestament

De volgende stap (dus ook duurder!) gaat als volgt.

Een levenstestament kunt u ook persoonlijk maken en aanvullen met wensen over een gebod of verbod tot medische handelingen. U wijst een contactpersoon aan. Een dergelijk levenstestament dat dus individueel is laten we (anders dan de algehele volmacht) registreren in het Centraal Levenstestamentenregister. Ook kunt u zelfs een euthanasieverzoek opnemen, maar dat kunt u niet afdwingen en de medische wensen moeten regelmatig ter kennis van de behandelend arts worden gebracht en herhaald. Ook heeft uw arts een document voorhanden voor een wilsverklaring. Dat is wel zo zeker. De kosten hiervoor liggen bij ons op: € 635,00 ex BTW voor twee persoonlijke levenstestamenten.

Voorts kunnen we een persoonlijk levenstestament vergezeld doen gaan van een door u persoonlijk ondertekend document  (bijlagen)  voor allerlei persoonlijke wensen omtrent woning, inboedel, schenkingen aan familieleden en/of goede doelen, huisdieren, toezicht, begrafenis of crematie en verantwoording. Ook vermogen in buitenland kunt u benoemen en uw wensen over uw digitale erfenis: email accounts en websites. Dit is geen sinecure en het doornemen van die wensen, de toelichting daarop en de aanpassing is maatwerk, waarop we dan ook weer het levenstestament zelf moeten aanpassen. Een voorbeeld van de bijlagen die u indien u het levenstestament heel persoonlijk wilt maken en u thuis al kunt invullen vindt u hier: bijlagen-levenstestament-EPN-versie-10-april-2016. De bijlagen zijn gemaakt in overleg met banken en de artsenorganisaties. Een maatwerklevenstestament wordt per uur gefactureerd. De prijs (voor twee maatwerklevenstestamenten) zal dan komen liggen op ongeveer € 1000,00.

Dan hebt u echt maatwerk, maar ons idee is: maak een simpeler versie en kom uit op een tussenprijs! Daar hebt u al voldoende plezier van want dan kunt u altijd schenkingen op papier laten doen en vermogen laten te beheren. Dan kan bij  voorbeeld een huis nog worden overgedragen als u dat zelf niet meer zou kunnen. En dat zou erg handig zijn als bij voorbeeld de partner is overleden en de langstlevende zich dus armer wil maken. U gaat gewoon genieten maar. Uw vermogen is onze zorg! Laat  u zich daarom niet gek maken over de noodzaak van een levenstestament en een document met keuzemogelijkheden van 35 bladzijden!  Gewoon de belangrijkste zaken vastleggen en een vertrouwenspersoon aanwijzen is ons advies en dat geeft al veel rust. Die 35 bladzijden zijn erg uitvoerig en geeft u schijnzekerheid want u zult net zien, dat wanneer u alles in detail geregeld denkt te hebben, juist de situatie die u overkomt net iets anders blijkt te zijn! Dus houdt het bij 5 bladzijden. Maximaal! Dat is al moeilijk genoeg en misschien wordt die akte wel gelezen! De rest regelt u gewoon waar dat thuishoort: bij de behandelend arts! Dat is onze visie op het levenstestament! Kijk ook op de andere buttons en bel ons voor een afspraak.  www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht

Testament 

Na overlijden moet u beschikken over een goed werkend testament.  Uw testament kunnen we zorgproof maken om uw vermogen dus – al dan niet via een turbovariant – over te dragen aan de kinderen. Maak een van de kinderen dus  gevolmachtigde (over eigen vermogen van de langstlevende) en afwikkelingsbewindvoerder over het geërfde vermogen van de eerstoverleden ouder.  Dan kunnen we bij een zorgproof testament na een overlijden nog alle kanten uit. U moet dan wel een testamentaire variant maken op de standaard wettelijke regeling: de quasi verdeling! Dat geeft u alle creatieve ruimte: jabulani (denk maar eens aan de zwabberende bal bij het WK voetbal in 2010). Leest u ook u even verder bij het kopje zorginstellingen. en bij testamenten. Hieronder nog een beschouwing over het levenstestament in klassieke vorm. Maar daar is dus bij Hermus Notaris veel meer van te maken. Wij combineren alles wat los en vast zit op een fiscaal vriendelijke manier. Meer over het levenstestament: www.wievandedrie.nl

Registratie levenstestament populair

13 september 2011: Onder grote belangstelling werd vandaag het 1.000ste levenstestament ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR). Sinds de instelling van het register in mei 2011, is het aantal registraties elke maand gestegen. Steeds meer Nederlanders laten in een levenstestament vastleggen wat hun wensen zijn in het geval zij, door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, (tijdelijk) wilsonbekwaam worden. Notaris en EPN-bestuurslid mr. Aniel Autar: “Registratie van een levenstestament geeft de zekerheid dat iedereen die daartoe gerechtigd is kan achterhalen of je een levenstestament hebt opgesteld. Het levenstestament werd vorig jaar ontwikkeld door de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Het is een notariële akte waarin Nederlanders in een vroeg stadium kunnen vastleggen wat er geregeld moet worden op financieel en medisch gebied wanneer zij hiertoe zelf niet meer in staat zijn. Sinds de introductie wint het levenstestament snel aan populariteit. Autar: “Mensen leven steeds langer, maar zijn helaas niet altijd in staat hun belangen op een goede manier te blijven behartigen. Begrijpelijk dat men nadenkt over een situatie waarin men zelf niet meer in staat is te handelen.” In het levenstestament kunnen zaken worden geregeld met betrekking tot bijvoorbeeld het vermogen, verzorging en ideeën met betrekking tot levensbeëindiging. Vaak wordt in een levenstestament ook een levensexecuteur aangewezen; iemand die de wensen moet uitvoeren. EPN-notarissen adviseren hun cliënten in hun levenstestament ook een toezichthouder te benoemen. En het testament te registreren. Hierdoor is de cliënt er zeker van dat het straks precies gaat zoals hij het gewild had. “Met een levenstestament houd je de regie over lijf, leven en vermogen, ook als je feitelijk niet meer kunt handelen. Dat geeft een goed gevoel”, aldus Autar Steeds meer banken, accountantskantoren, financieel planners en vermogensbeheerders bespreken het levenstestament al met hun cliënten en DGA’s. Op advies van de landelijke artsenfederatie KNMG werkt EPN momenteel samen met medische specialisten bij de ontwikkeling van protocollen waarmee artsen kunnen vaststellen óf en in hoeverre iemand wilsbekwaam is. Ook door de rechtelijke macht is inmiddels met enthousiasme gereageerd op het levenstestament. Neemt u contact op met EPN-notaris Hermus voor het opmaken van een levenstestament. Het bevat volmachten voor vermogensbeheer en eventueel wensen op medisch gebied. Doe er een schenking en een Jabulanitje bij en het vermogen kan niet kapot. meer info: www.epn-notaris.nl