Wetsvoorstel Beperkte gemeenschap van goederen

Nieuws: Een hele carriëre lang gefocust op huwelijksvermogensrecht. Dat geeft  Hermus juist nu de dankbare kans om invloed uit te oefenen op het thans lopende proces van nieuwe wetgeving. We intervenieerden als deskundige bij de Tweede en Eerste Kamer. Wetenschappelijke belangstelling combineren we dus met onze gevarieerde praktijk. Dreigende fouten en maatschappelijke onrechtvaardigheid moeten nu de wetgever belangrijke wijzigingen voorstelt,  daarbij dringend worden ongedaan gemaakt. Zie verder! Voor relatievermogensrecht kunt u derhalve nergens beter terecht dan bij ons. Wij zijn een fan van het Belgische stelsel, maar dan niet volgens Nederlands Poldermodel! 

Stand van zaken nieuw huwelijksvermogensrecht:

12 juli 2016: De stem van notaris Hermus wordt gehoord in Den Haag. Lees het Voorlopig Verslag van de Commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer d.d. 12 juli 2016. De tekst vindt u hier: Voorlopig verslag Eerste Kamer 14-7-2016 Onze inbreng leest op op bladzijde 3 en 4 en  de ideeën zijn in het stuk verwoord door de leden van de Sociale Partijen.  Wij willen immers maatschapperlijk-juridische problemen signaleren en daarvoor een oplossing aanreiken. Dat is de kracht van Hermus Notaris. Het is te verwachten dat de Minister en de indieners van het nieuwe Wetsontwerp Huwelijksvermogensrecht deze ideeën overnemen. Dat leggen we hieronder uit.

Wat is er aan de hand?

De Tweede Kamer heeft op 19 april j.l.  gekozen voor de beperkte gemeenschap van goederen als toekomstig wettelijk stelsel voor huwelijksvermogenreht. Het wetsontwerp is nu in behandeling bij de Eerste Kamer en zal waarschijnlijk op 1 januari 2017 ingaan. De regering moet intussen de correctie van de Faillissementswet zoals door ons voorgesteld bezien. De motie tot  aanpassing van de Faillissementswet (voorstel Hermus is neergelegd in Kamerstuk 33987 nummer  22) is dus aangenomen. Zie hieronder mijn publicaties in  EB 2015,12 en EB 2016,54. Voor het geval de Christelijke en sociale partijen hun zin zouden krijgen om een keuzestelsel in te voeren hebben we  het amendement keuzestelsel dat was neergelegd in nummer 25 nog kunnen aanpassen op 19 april. Zie Kamerstuk 33987,26. De keuze zoals het CDA verwoordde was: “Kiezen we voor een mal of voor vrijheid”? De Christelijke en sociale partijen willen de algehele gemeenschap makkelijk bereikbaar houden.  Daar zijn wij het erg mee eens omdat het nieuwe stelsel voor de gemiddelde Nederlander ingewikkeld is.

Echter, omwille van de eenduidigheid heeft een meerderheid van de Tweede Kamer toch gekozen voor één basisstelsel: de beperkte gemeenschap. De indieners van het wetsontwerp hebben daarbij systeemfouten gemaakt. Oorspronkelijk wilde men namelijk aanbrengsten (bij voorbeeld een woning die samenlevers al hadden) apart houden. “Gemeenschap van aanwinsten, maar pas vanaf de bruiloft!” – dus aanbrengsten privé!  Dat standpunt heeft men deels verlaten. De woning valt in een toekomstig faillissement. Het is nu aan de Eerste Kamer of men daar bij blijft. Lees ook: actualiteiten. Hermus Notaris spant zich intussen in om de motie tot wijziging van de Faillissementswet uitgevoerd te krijgen door een faillissement te beperken tot de helft van de gemeenschap. Zo kan een ondernemersgezin makkelijker verder en kunnen aanbrengsten (bij voorbeeld een woning) voor het huwelijk beter worden beschermd. In de nieuwe wet worden die dus nog opgeofferd aan crediteuren en dat is niet eerlijk. De minister heeft toegezegd na de vakantie met een brief te zullen komen.

Mijn recente publicatie over het nieuwe stelsel, die is ingebracht bij de Eerste Kamerbehandeling vindt u hier:

De beperking van de gemeenschap en faillissement Een cosmetische spoedoperatie met fatale gevolgen – Hermus EB 2016,54_pdf

De Eerste Kamer heeft dus mijn oproep gehoord, en onder verwijzing naar genoemde publicatie in haar Voorlopig Verslag van 14 juli 2016 (vergadering 12 juli) gevraagd om een toelichting en een mogelijke oplossing. Het verslag kunt u vinden onder: Voorlopig verslag Eerste Kamer 14-7-2016 Mijn bijdrage vindt u op bladzijde 3 en zult u herkennen in de vraagstelling van de sociale partijen. Interessant is dat er nu ook medestanders komen uit partijen die oorspronkelijk voor een ongewijzigd (dus onevenwichtig) wetsvoorstel stemden. Ook de Christelijke partijen blijven uiterst kritisch en zijn met ons duidelijk voor een keuzestelsel, dat overigens ook in Servië blijkt te bestaan, zo vernamen we heden (15-7) van een onzer cliënten.

Positief is te vermelden, dat de Minister van Veiligheid en Justitie op 11 oktober 2016 – als antwoord op de mede door ons geformuleerde motie Van Nispen – heeft verklaard dat de helft van de opbrengst van goederen bij een faillissement van de ene echtgenoot, toekomt aan de andere echtgenoot. De curator mag niet meer rechten hebben dan een privé schuldeiser. Dat is een goed resultaat, maar of de initiatiefnemers van het Wetsvoorstel zich daarbij in de verdere behandeling van het Wetsvoorstel geheel zullen aansluiten is de vraag. Zij komen voor de situatie dat er naast privé schuldeisers er veel concurrente schuldeisers zijn in de Memorie van Antwoord van 14 oktober j.l. tot een andere uitkomst. De  andere echtgenoot zou – in dat geval – toch nog niets krijgen. Die uitkomst is onrechtvaardig, zeker als de andere echtgenoot helemaal geen gemeenschappelijke schulden heeft gemaakt. Dat willen wij voorkomen en daardoor zijn nadere vragen en opheldering nodig. Wordt vervolgd. Wat privé is, moet privé blijven zo is ons devies. Ook bij een faillissement. De nieuwe wet heeft dus nog veel haken en ogen. Dat voorkomt u voorlopig alleen door huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden te maken.

Ontmoeten en advies:

Missie: Kijk eens om je heen en geef elkaar de hand: 

België en Duitsland hebben het wiel al uitgevonden. Maar ook het oude stelsel van de Nederlandse algehele gemeenschap heeft voor vele Nederlanders nog steeds praktische voordelen. Niet in het minst ook bij estateplanning. Lotsverbondenheid vinden wij heel belangrijk. Samen opbouwen en doorschuiven maar, op fiscaal vriendelijke wijze! Een integrale aanpak van relatievermogensrecht garanderen wij in onze uitgekiende huwelijkse voorwaarden of voorwaarden voor een (geregistreerd) partnerschap. Maatwerktestamenten zijn veelal een “must”. 

We waren als adviseur bij de tweede termijn voor de behandeling van het wetsontwerp Beperking gemeenschap van goederen, op 14 april in de Tweede Kamer. Op 31-3 en 14-4 (Tweede Kamer)  gaven we nog imput aan de politiek en bepleitten te komen tot zodanig stelsel dat voor aanstaande echtgenoten het beste van de werelden beschikbaar komt:  de algehele gemeenschap, de beperkte gemeenschap of een stelsel met twee aparte vermogens, maar een finale verdeling van de “Zugewinn”, ofwel: een keuze tussen het aloude Nederlandse stelsel, het Belgische stelsel of het Duitse stelsel. Gekeken moet worden naar echtgenoten die alles gemeen willen houden, zij die alleen de aanwinsten tijdens het huwelijk als gemeenschappelijk zien maar privé vermogen zoals erfenissen apart willen houden, of de zakenmensen, die uitgaan van twee aparte vermogens, maar uiteindelijk wel de beloning van het huwelijk willen delen. Een integrale aanpak van het relatievermogensrecht in combinatie met verhaals- en insolventierecht. Wij volgen het politieke debat op de voet en stuurden bij, ook op de faillissementsparagraaf. Voor hen die het zelf in de hand willen houden maken we nu al huwelijksvoorwaarden op maat, rekeninghoudend met bovenstaande ideeën. Want: zoals het wetsvoorstel er nu is, is sprake van haastig patchwork, een lappendeken (ontstaan door geven en nemen) die niet kan beschermen tegen de kou. Dit onderwerp leent zich echter niet voor “polderen”, maar vereist een logische aanpak binnen een regeringscommissie, net zoals in België. Wat goed is, is goed! Kijken dus naar de wereld om ons heen!