Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel vragen van u hebben te maken met de typische notariële protocollen waaraan een notaris moet voldoen. Naast informatie en onze procedures op www.huismerknotaris.nl geven we hieronder antwoord op een aantal vragen die u mogelijk bezighouden. De onderwerpen zijn hieronder gesplitst in onroerend goed en erfrecht en kwamen als eerste bij ons op in verband met recente zaken rond de vakantie, waarin al vele vragen werden gesteld die voor u allen van belang kunnen zijn. Het is een opstap voor een bezoek aan ons kantoor en daarom het lezen waard.

Onroerend goed 

- Wanneer worden gelden na een verkooptransaktie voor een onroerende zaak overgemaakt?

Voor een eigendomsoverdracht is nodig dat een afschrift van de akten bij het kadaster wordt ingeschreven. Indien de akten voor 15:00 bij het kadaster worden ingeschreven mag het geld – nadat de nodige recherches omtrent beschikkingsbevoegdheid hebben plaatsgevonden – de volgende werkdag na 9:00 worden overgemaakt. Wordt de akte dus na 15:00 ingeschreven bij het kadaster, dan wordt die door het kadaster pas verwerkt om 9:00 en moet een extra dag worden gewacht met het overboeking van de gelden.

Wat is de betekenis van dagrente op een nota van afrekening van de verkoper?

De bank berekent rente over een af te lossen hypotheek tot het moment waarop de lening bij haar in de administratie wordt afgelost. Hierboven werd reeds vermeld wanneer de notaris de gelden mag overmaken. De bank van de ontvanger heeft ook verwerkingstijd nodig om de lening daadwerkelijk af te lossen. Dat betekent, dat een lening enkele dagen na de transaktie doorloopt. Dat verschilt per bank en we leggen dat bij het passeren aan de verkoper uit.

Wie moet zorgen voor de afkoop van een polis van (spaar)verzekering bij een overdracht?

Dat moet de verkoper zelf doen. Hij heeft immers de verzekering afgesloten en de notaris hoeft dat niet te weten. De notaris moet ervoor zorgen dat bij een levering de hypotheek wordt doorgehaald, na opvragen van een aflosnota bij de bank. Indien er een polis aan de lening is verbonden kan de bank die niet automatisch verrekenen in de aflosnota. De polis kan immers slechts worden vrijgegeven als de lening is afgelost.

In uitzonderingsgevallen, wanneer een huis onder water staat, kan de notaris – als extra werkzaamheden – na ontvangst van de aflosnota en op verzoek van de verkoper, bemiddelen bij de bank om samen te werken met de verkoper de polis af te kopen. Iedere bank heeft daarin een eigen beleid. De verkoper moet dan de instructies van de bank strikt opvolgen en zelf aan de bank alle gegevens over schulden en inkomensgegevens verstrekken. De verkoper zal zelf het verzoek tot afkoop bij de verzekeraar en bank moeten indienen en onder tekenen. Uw tussenpersoon kan daarbij bemiddelen. Wij kunnen slechts signaleren (als het zichtbaar is, vaak pas nadat de aflosnota met een tekort binnen is) en het huis overdragen nadat de aflosnota en de roiementsvolmacht van de bank binnen zijn en er voldoende gelden van de verkoper binnen zijn om de lening af te lossen, althans de medewerking van de bank is verkregen voor roiement. De (rest)schuld blijft de verantwoordelijkheid van de klant. Die moet zelf actief optreden en met de bank een regeling treffen over de wijze van vrijgeven van de zekerheden en de nakoming van de (rest)schuld. Slechts dan kan het huis volgens de akte “vrij en onbezwaard” worden overgedragen.

Wanneer betaalt de verkoper toch extra kosten bij een overdracht van een onroerende zaak? (zie ook onze procedures en stappenplannen op: www.huismerknotaris.nl) 

Dat heeft te maken met de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper, die anders kan zijn dan bij het kadaster is vermeld. Een koper  zal bij het aanvragen van een offerte niet weten dat een verkoper beperkt is in zijn beschikkingsbevoegdheid omdat die – anders dan bij het kadaster vermeld – aanleiding geeft tot nadere verklaring en onderzoek. Een voorbeeld daarvan is een vererving. Het kan zijn dat een huis bij het kadaster op naam staat van een persoon, die inmiddels is overleden. Dan moet worden onderzocht wie de daadwerkelijke eigenaar is. Dat kunnen de langstlevende echtgenoot of de kinderen zijn, in het laatste geval is vaak sprake van een dubbele vererving omdat beide ouders zijn overleden. Indien er een executeur is benoemd, zullen de erfgenamen in de akte als partij worden opgenomen en de executeur als vertegenwoordiger van de erfgenamen. Ook kan een verkoper onder bewind staan en moet onderzocht worden hoe dat was geregeld en of de kantonrechter machtiging heeft gegeven voor de transaktie. Bij een echtscheiding wordt de gemeenschap van goederen (reeds op het moment van indiening van het verzoek daartoe) ontbonden en zijn ex-echtgenoten niet meer los van elkaar ieder voor zijn haar deel bestuursbevoegd, maar slechts samen beschikkingsbevoegd. Dat alles vindt u terug in de aangepaste comparitie en titel (bevoegdheids)verklaring in de akte. In geval het internationale privaatrecht van toepassing is, ligt het nog ingewikkelder. Geen risico nemen is dan het devies.

Dat vereist meer werk dan wanneer een koper een standaardhuis koopt van nog levende verkopers, die ook bij het kadaster als eigenaren zijn vermeld. De prijs die hij geoffreerd heeft gekregen is gebaseerd op een standaardsituatie. De meerkosten, nodig om te verklaren dat er een andere beschikkingsbevoegdheid is dan op het eerste gezicht uit het kadaster blijkt, zijn voor rekening van degene die vrij en onbezwaard zal moeten overdragen, de verkoper dus. Dat geldt ook voor het doorhalen van een beslag of hypotheek op het huis. De koper kan daar niet voor aansprakelijk worden gesteld. Hij heeft recht op een geldige overdracht.

Waarom kan de uiteindelijke nota van de koper hoger zijn dan via de marketingsite van www.degoedkoopstenotaris.nl vermeld?  (zie ook onze procedures en stappenplannen op: www.huismerknotaris.nl) 

De vergelijkinssite: www.degoedkoopstenotaris.nl gaat uit van een standaardsituatie en van vaste opbouw van die site waarop wij zelf geen invloed hebben, met name omtrent de vermelding van de identificatiekosten  die voor de cliënt wat onduidelijk zijn. Als u de offerte via die site goed leest, klopt het overigens wel. Wel hebben wij invloed op de vermelding van het honorarium. Daar gaat het immers om.

Let dus op het aantal identificaties: het aantal bij een akte van levering betrokken personen kan verschillen. Vaak zijn het er twee aan de zijde van de verkoper en twee aan de zijde van de koper. Er zitten dan – naast de notaris – vier personen aan de transactietafel. Omdat de offerte van de vergelijkingssite slechts de identificatiekosten van 1 persoon berekent, maar er wel bij staat: per persoon, is de totale nota altijd iets hoger, afhankelijk van het aantal bij de transactie betrokken personen. Wij rekenen overigens slechts € 25,00 ex BTW voor de identificatie en het natrekken van curatele en faillissementsregisters, per persoon. Die registers worden overigens meerdere keren – zelfs na het passeren nog – geraadpleegd volgens de voorwaarden van onze beroepsorganisatie. Sommige kantoren rekenen de identificatiekosten door aan de zijde van de betrokken personen. Dan betaalt u echter als koper per saldo een hoger honorarium aan het notariskantoor. Dat vinden wij niet correct omdat een standaardsituatie kosten koper is (behoudens bijzondere omstandigheden aan de zijde van de verkoper zoals een vererving, een faillissement of bewind).

Mochten er aan de zijde van de koper bijzondere omstandigheden zijn zoals een hogere koopsom of hypothecaire inschrijving dan € 500.000,00, het verplaatsen van een opdracht, het niet binnen 10 dagen tevoren aanleveren van stukken door de bank (alle omstandigheden en meerkosten leest u op onze offertesite: www.huismerknotaris.nl) of moet er een aanvullende overbruggingshypotheek  worden gevestigd op een ander pand of een hypotheek voor het Stimuleringsfonds dan is dat ook voor risico van de koper. De transaktie wordt immers bij binnenkomst van de opdracht ingepland en dan al worden banken en andere instanties geraadpleegd en op de hoogte gebracht. Wij werken volgens efficiënte passeerblokken en ook banken en makelaars zijn dat zo vanouds gewend. Begin, midden en eind van de maand zijn de blokken voor het onroerend goed als vanouds. Daar is onze bezetting op ingericht. De wijziging van dat traject kost moeite bij alle betrokkenen en leidt tot veel telefoonverkeer. Een hogere inschrijving dan het leningsbedrag wordt door ons niet doorberekend. Bij de prijsstelling is rekening gehouden met een standaardsituatie en het goed planbaar zijn van de opdracht. Mocht dat dus anders zijn dan moeten we extra kosten maken om alles nog op tijd voor u en de verkoper te kunnen regelen. U zult bij het passeren herkennen of er zo’n correctie van het planningsproces heeft moeten plaatsvinden, waardoor de nota altijd goed te verklaren is en er geen misverstanden kunnen bestaan. Communicatie van standaardtrajecten gaat immers kostentechnisch gunstig, via internet ook naar de banken toe. Onze offerte via www.huismerknotaris.nl is daar een begin van.

Overbruggingshypotheek 

Als de verkoper de notaris niet heeft geinformeerd over het recent door hem gevestigd zijn van een overbruggingshypotheek (omdat hijzelf een nieuw pand heeft aangekocht en de bank het oude pand mogelijk nog enkele weken als extra zekerheid wil hebben voor de tijdelijke nieuwe financiering) komt de notaris op de dag van  het passeren, bij de zogenaamde herrecherche voor een verrassing te staan. Uit het dossier dat bij hem was aangeleverd en de recherches die hij deed bij de aanvang van het dossier en op grond waarvan hij de oude hypotheek heeft opgezegd, bleek immers niets van een nieuw gevestigde hypotheek. De notaris mag niet passeren indien de bank van de overbruggingshypotheek geen aflosnota en roiementsvolmacht aan de notaris heeft gezonden. De transaktie zal dan moeten worden uitgesteld, een aanvullende aflosnota moeten worden opgevraagd. Dat kan de koper in de problemen brengen, waarvoor de verkoper aansprakelijk is. Het is dus noodzakelijk de notaris ruim voor het passeren schriftelijk op de hoogte te stellen van het vestigen van een overbruggingshypotheek, zodat die alsnog tijdig aanvullend kan worden opgezegd.

Overdracht van een appartment: waarom moet bij een overdracht een vergoeding worden betaald aan de vereniging van appartementseigenaren en wat speelt er meer? 

Als u een appartementsrecht koopt, krijgt u het uitsluitend gebruiksrecht van een appartement en wordt u tevens medeeigenaar van het gebouw. De vereniging van eigenaren behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren, regelt het onderhoud en de verzekering van het gebouw en brengt de eigenaren daarvoor een maandelijkse reservering in rekening. U hoeft dus alleen de inboedel en “huurdersbelang” bij voorbeeld de keuken te verzekeren. Bij overdracht moet dat spaarpotje (reservefonds) worden overgedragen aan de nieuwe koper. Het spaarpotje behoort tot uw vermogen in Box 3 en er is bij overdracht over het reservefonds geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De vereniging brengt bij een overschrijving kosten in rekening bij koper en/of verkoper (soms ook bij beiden). Zij berekent de omvang van het reservefonds en beziet of er nog achterstanden te innen zijn.  Hiervan wordt mededeling gedaan in de akte van levering. Ons kantoor berekent geen extra kosten bij overdracht van een appartement, hoewel er meer acties te verrichten zijn.

Erfrecht 

Wat is een verklaring van erfrecht en wat  is het belang daarvan? 

Een verklaring van erfrecht geeft de erfgenamen of de executeur namens hen toegang tot bankrekeningen van de overledene die immers na een overlijden geblokkeerd kunnen zijn. Tenzij er een en/of rekening is, de enig erfgenaam (langstlevendenregeling conform de wet of testament) of  zijn de erfgenamen slechts gezamenlijk beschikkingsbevoegd. Een volmacht om over een rekening te beschikken eindigt bij overlijden. Indien er geen executeur is en er meer erfgenamen zijn, moeten de erfgenamen een volmacht geven aan degene die zij aanwijzen om hen te vertegenwoordigen. Het tekenen van een volmacht houdt in dat de nalatenschap daardoor zuiver is aanvaard. De erfgenaam die zuiver aanvaard heeft wordt daardoor ook met zijn of haar eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap. Dat kan gevaarlijk zijn. Immers vaak zijn er nog onbetaalde schulden aan (stief)kinderen uit een eerdere relatie of in tijden van economische crisis kan een huis onder water staan. De oplossing is dan om niet zuiver te aanvaarden, maar een volmacht te geven aan de gevolmachtigde een verklaring af te leggen bij de rechtbank, dat de erfgenaam de erfenis beneficiair wil aanvaarden. Dan ontstaat een afgescheiden vermogen. De erfgenaam is niet zelf aansprakelijk voor de nalatenschappsschulden, maar alleen met de goederen van de nalatenschap en tot het bedrag dat de baten toereiken om de schulden te voldoen. Een tekort blijft bij de erfenis achter.

Teken daarom niet zomaar een verklaring bij de bank, dat u enig erfgenaam bent. Dat houdt een daad van aanvaarding in. Raadpleeg eerst de notaris.

Wat heb ik nodig bij een bezoek aan de notaris in verband met een erfenis?

Om u al bij een eerste gesprek globaal te informeren over de (on)wenselijkheid een nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden of zelfs te verwerpen, brengt u mee:

-de overlijdensakte van de overledenen; het paspoort van de overledene en van de vermoedelijke erfgenamen; het trouwboekje als het er is;

-een afschrift van het bij u bekende testament;

-kopieën van de bankafschriften ten tijde van overlijden van zowel de overledene en zijn of haar partner;

- een afschrift van de akte van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden als die er is;

- het eigendomsbewijs van iedere onroerende zaak (woonhuis of tweede woning) en de WOZ beschikking teneinde een inschatting te kunnen maken van de verschuldigde erfbelasting;

- het laatstbekende overzicht van de stand van de hypothecaire schuld(en)

-adressen van de bij u bekende erfgenamen, eventuele legitimarissen (afstammelingen die niet erven) en legatarissen.

Vervolgens komen we te spreken over de financiële situatie, de door u en de medeerfgenamen te maken keuzen en de wijze van boedelafhandeling en successieaangifte. Indien er een keuzetestament is, zal nader overleg volgen over een fiscaal gunstige wijze van afhandeling, de daarvoor te maken keuzen en het goede gevoel dat de langstlevende bij een keuze moet hebben. Een fiscaal gunstige keuze hoeft niet altijd gevoelsmatig de beste keuze te zijn. Daarbij helpen we u graag als EPN-notaris.

Wat is een EPN-notaris?

Een EPN-notaris is een notaris die na het afstuderen een specialisatieopleiding heeft gevolgd op het gebied van estateplanning (fiscale vermogensoverdracht naar volgende generaties) en daartoe tweemaal per jaar opgaven maakt en inlevert bij de Vereniging van Estateplanners in het Notariaat (EPN) en ze vervolgens met collegae intercollegiaal bespreekt teneinde tot optimale kennisuitwisseling te komen. Een EPN- notaris moet zich voor 1 janari 2016 opnieuw certificeren. Notaris Hermus heeft reeds aan die eis voldaan.  Niet iedere notaris is EPN-notaris. Aan de noordrand van de stad en regio Eindhoven en het groene gebied Laarbeek/Nuenen/Son en Breugel -Sint-Oedenrode komt u als enige bij ons. Een EPN-notaris maakt gebruik van de integratie van de vakken: Huwelijksvermogensrecht, Erfrecht, Wet Belastingenrechtsverkeer, de Wet op de Schenk- en erfbelasting en de Vennootschaps- en inkomstenbelasting en staat daarbij dus boven de afzonderlijke rechtsgebieden, die hij aaneensmeedt bij de toepassing daarvan. Een voorbeeld is het maken van een een turbo-verdeling na toepassing van een vruchtgebruiktestament of de quasi-wettelijke verdeling: de variant die lijkt op de wettelijke regeling, maar voorzien wordt van afvullegaten, tweetraps- jabulanilegaten, daarbij de vrijstellingen optimaliseert en de ventielconstructie (oprenting) maximeert. Notaris Hermus heeft veel energie gestoken in de ontwikkeling van deze kennis en past die in overleg met u graag toe. Ook de internationale aspecten van estateplanning hebben onze bijzondere belangstelling, waarbij sinds 17 augustus 2015 in een aantal gevallen gebruik kan worden gemaakt van een Europese Verklaring van Erfrecht.

Notaris Hermus is voorts aangesloten bij de Vereniging van Agrarisch Specialisen in het Notariaat en combineert die kennis binnen een kantoor.

Moet ik voor estateplanning naar een financiële (externe) deskundige?

Nee, dat hoeft niet en bespaart u zelfs veel kosten. Natuurlijk werken wij indien u al klant bent bij een financieel planner graag met die intermediair samen. En het is goed dat er meerderen zijn die u al kunnen voorbereiden op en de drempel verlagen naar het bezoek aan de notaris. We spreken dezelfde taal. En hoe vaker een moeilijk onderwerp wordt uitgelegd, hoe beter. Ook de notaris is prima in staat moeilijke zaken begrijpelijk uit te leggen. Sterker nog, hij moet zich immers vergewissen van het feit of u de inhoud van de gekozen oplossing hebt begrepen en en dus wilsbekwaam bent. Bij twijfel kan zelfs via de vereniging van Estateplanners in het Notariaat een Via arts worden ingeschakeld. Die kan u bezoeken en een testje afleggen om te bezien of u op dat moment naar zijn inzicht wilsbekwaam bent. Een EPN-notaris heeft echter nog een belangrijk voordeel boven de externe adviseur, want de EPN-notaris combineert zijn civielrechtelijke en fiscale kennis met zijn mogelijkheid om die tegelijk neer te leggen in een een of meer notariële akten. U hebt immers toch altijd een notaris nodig. Naast de door ons op uw verzoek te maken uitgebreide berekeningen en varianten daarop om belasting te besparen en de uitleg daarvan kunt u bij de EPN-notaris tegelijk kennis nemen van de voor u op maat gemaakte akten van huwelijkse voorwaarden, testamenten, samenlevingsovereenkomsten of akten van verdeling. De aangifte voor de erfbelasting wordt door ons gemaakt en tegelijk bij de ondertekening daarvan als bijlage toegevoegd aan een akte van verdeling of de vereiste boedelbeschrijving. Een op een dus, zonder verschillen in cijfers of interpretatie van het testament en dat bespaart u veel tijd en geld. Kijk op www.epn-notaris.nl. Zie hierna over de specifieke akten van boedelbeschrijving en verdeling.

Is het belangrijk om na een overlijden een notariële akte van vaststelling van erfelen, een boedelbeschrijving of eeen akte van verdeling te maken? 

Ja, voor de rechtszekerheid en om te voorkomen dat de kinderen later teveel belasting betalen over een reeds bij een eerste erfenis te ontvangen “tegoedbon” – een nog niet opeisbaar erfdeel of een erfdeel belast met vruchtgebruik, is het belangrijk om zoals het testament ook veelal bepaalt: het testament uit te voeren. Een boedelbeschrijving maakt duidelijk welk vermogen tot de nalatenschap behoorde en wat tot het overig vermogen van de erfgenaam/erfgenamen.

Daartoe maken we een prognose voor de te betalen erfbelasting in de verschillende keuzemogelijkheden die het testament wellicht biedt en bereiden de aangifte voor de erfbelasting voor, daarbij rekening houdend met waardedrukkende factoren als (fictief) vruchtgebruik en indien van toepassing (belastingvrije) legaten ten behoeve van de langstlevende partner en/of de kinderen. Ook de rente op vorderingen van de kinderen moet op een zo gunstig mogelijke wijze worden berekend en in een akte worden vastgesteld. U hebt immers een schriftelijk stuk nodig dat als bewijs kan dienen, voor de kinderen en de belastingdienst nu en later.

Een testament met een vruchtgebruiklegaat, dat de langstlevende verzorgd achterlaat moet altijd worden gevolgd door een notariële akte, waarin het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd. Anders volgt de belastingdienst de waardevolle, belastingbesparende constructie niet en zal het vermogen belasten alsof het vrij en onverdeeld is gebleven.

Een onverdeeldheid ten gevolge van een zogenaamde quasi-wettelijke verdeling, waarbij de erflater de langstlevende een last oplegt de nalatenschap te verdelen alsof er een wettelijke verdeling was, maar dan fiscaal gunstiger, moet natuurlijk ook altijd worden opgeheven door een akte van verdeling. Anders heeft een mooi uitgedacht instrument tot belastingbesparing (testament) nog geen effect later, en dat moet ten allen tijde worden voorkomen.

Een notariële akte biedt naast dwingende bewijskracht daarnaast het unieke voordeel dat zij onmiddellijk uitvoerbaar is, dus zonder vonnis tenuitvoergelegd kan worden: In naam van de Koning! Dat geeft u veel rust voor het geval er later toch nog een meningsverschil zou ontstaan. Zekerheid voor alles dus.

Wat is de prijs voor de afhandeling van een testament of een nalatenschap?

Dat hangt helemaal af van de daaraan door ons bestede  tijd, moeilijkheidsgraad en beoogde fiscale doelen. Een richtlijn voor een eenvoudig standaard testament voor jonge gezinnen vindt u op onze huismerksite. Voor maatwerk waarbij we vermogen in de familie willen houden, eigen inbreng willen vastleggen en fiscale voordelen beogen te behalen is dit een opstaptarief. De daaraan bestede uren worden tegen uurtarief gefactureerd. Voor de afhandeling van een verklaring van erfrecht tot en met een boedelbeschrijving, fiscale advisering, successieaangifte, vaststellen erfdelen of een verdeling van een nalatenschap geldt hetzelfde. De basis voor een enkelvoudige verklaring van erfrecht ligt rond de prijs van een eenvoudig spiegeltestament, te vermeerderen met boedelvolmachten als dat meer is dan twee. De aan een boedelbehandeling bestede tijd en het belang – in het uurtarief verwoord – vormen een graadmeter voor de declaratie. Een boedelbeschrijving, inclusief fiscaal advies, erfbelastingaangifte tot en met een (turbo)verdeling kan al gauw enkele duizenden Euro bedragen, afhankelijk van de werkzaamheden. Door optimaal toepassen van vrijstellingen, ventieltechniek en opvullegaten, het omzetten van erfbelastingtarieven naar de laagste schijf door het optimaal gebruiken van de schijvenstructuur, het laten verdampen van het vermogen via vruchtgebruik (de groeidiamant) verdient u de investering in veelvoud terug. In een aantal gevallen slagen we erin het hele vermogen fiscaal te doen verdampen,zonder dat er belasting verschuldigd is. Als u niets doet, dan bent u gemiddeld toch tenminste 10% van uw vermogen aan belasting kwijt. Vroeger bestonden er vaste notaristarieven die hoger lagen. De marktwerking is een verbetering voor de consument. Loon naar werken en het gerealiseerde voordeel en dat is ook eerlijk.

Is er een verschil tussen noodzakelijke of “wens”bediening van de klant? De notaris als ambtenaar of koopman? Pas op voor de legitieme portie! 

Jawel,  wensgeneeskunde bedreigt reguliere zorg en dat is ook zo in het notariaat. 

“Dokters doen steeds vaker dingen zonder een strikt medische noodzaak. Nieuwe richtlijnen moeten duidelijk maken wanneer ze voorrang moeten geven aan “echte” geneeskunde.” Dat staat in Dagblad Trouw van 27 augustus. Binnen het notariaat heeft marktwerking en terugvallende vraag in meer of mindere mate ook geleid tot een wensnotariaat. Dat is gevaarlijk. Door te shoppen – alleen in de regio Eindhoven al zijn zeker 40 notarissen! – kun je altijd wel een notaris vinden die zijn stempel zet onder een papier dat eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft of zelfs beter kan worden weggelaten. Dure keuzetestamenten met legaten aan kleinkinderen die een “niet bestaand vermogen laten verdampen”  of het fungeren van partij notaris (dus voor slechts een van de partijen) doen de familieverhoudingen onnodig op scherp stellen. Notarissen kunnen zich beter richten op hun wettelijke taak: het scheppen van rechtszekerheid en het brengen van rust. Noodzakelijke boedelbeschrijvingen na een overlijden (bij onverdeelde boedels, tweetrapsmakingen, fusiegezinnen, minderjarigen of bij “echte” estateplanning) en goedkeuring vragen van de kantonrechter voor vast te stellen erfdelen – minderjarigen, curatele en bij beneficiaire aanvaarding) raken door marktwerking – “te duur” – op de achtergrond. Het korte – soms overbodige – werk (denk aan de medische wensen in een levenstestament, die door de doktoren door onbekendheid daarmee toch niet kunnen worden gevolgd) vult die leemte voor veel notarissen op. Wij richten ons op het echte notariële werk zoals hierboven geformuleerd. Immers, later, als een tweede overlijden aan de orde is kan de puzzel niet meer worden ingevuld en blijkt goedkoop duurkoop te zijn geweest.
Dat geldt ook voor onterving en de legitieme portie.
En een onterving op hoge leeftijd  als men het hele leven de tijd heeft gehad een testament te maken maakt het de familie ook niet makkelijker. Daar moet goed over nagedacht worden, soms na raadpleging van een VIA-arts. Ook een onterving van eigen kinderen uit een eerder huwelijk ten gunste van kinderen uit een tweede huwelijk geeft te denken. Wellicht hebben die oudere kinderen hun eigen mening over het nieuwe huwelijk van hun ouder, maar door een onterving legt u het probleem bij hun later geboren stiefbroers of zussen. Die draaien op voor de legitieme portie en de boedel afwikkeling komt hun bordje. Notaris, let op uw zaak (het belang van de rechtszekerheid)  is onze boodschap en niet is de drijfveer de eigen portemonnaie. Een notaris is ambtenaar, geen koopman! Een notaris moet sociaal denken.