Welkom op de website van Hermus Notaris Son

Voor 24-7 on line offertes en opdrachten:  www.huismerknotaris.nl. U ontvangt onmiddellijk de offerte en onze formulieren.

Advies РOntmoeten РInternet  (de nieuwste brochures vindt u op:  brochures) en lees ook onze Folder Hermus Notaris - dan weet u hoe we in elkaar zitten en wat ons motiveert. Ook verwijzen wij u daarbij naar de checklists op internet onder ons label Huismerk.

Actueel: mijn artikel met aanbevelingen aan de Eerste Kamer bij de behandeling van het Wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen en wijziging van de Faillissementswet leest u hier: EB 2017,3 Tijdschrift voor scheidingsrecht Voortgang wetsvoorstel 33 987 inzake beperking gemeenschap en . De eerste Kamer overlegt op 7 februari en heeft op 14 februari haar inbrengvergadering.  Afhankelijk van de gewenste aanpassingen wordt de ingang niet eerder verwacht dan op 1 juli a.s., mogelijk zelfs 1 januari 2018.

Onze site leest als een boek. Wij zijn door ons enthousiasme voor onze vaktechniek vaak niet te stuiten! Mail ons daarom indien wij uw interesse geprikkeld hebben en de informatie persoonlijke toelichting vereist. Kijkt u ook bij veel gestelde vragen, zowel voor onroerend goed als voor familievermogensrecht. Relatievermogensrecht Рjuridisch en fiscaal Рis al jaren onze passie. In de kolom hiernaast ziet u  onze bijdrage aan het nieuwe wetsontwerp voor de beperking van de gemeenschap van goederen. Wij houden de vinger aan de pols daar waar wetgeving polderen wordt en de bescherming van de burger minder. Voor de zekerheid kiest u voor onze huwelijkse voorwaarden en een mooi fiscaal getint testament. Dan houdt u het recht in eigen hand. Een algehele volmacht of levenstestament mag daar Рter bescherming van ouderen Рvaak niet aan ontbreken.

Nieuw:¬† kijk bij zorginstellingen voor een ontwerpakte AWBZ-testament met legaten kleinkinderen en de algehele volmacht. Bij het kopje levenstestament vindt u alle ingredi√ęnten en een modelinstructie met bijlagen die u kunt gebruiken voor een bezoek aan ons in het kader van een levenstestament. Maatwerk en zorgproof nog¬† voor het eind van het jaar, zeker als u het combineert met een schenking op papier. Met onze teksten bent u al goed voorbereid. ¬†Onze akten worden voortdurend aan de hand van uw situatie en alsdan geldende wetgeging bijgewerkt. En het echte werk komt als u hier bent: we leggen het uit en maken berekeningen met u. Voor als u later bij een overlijden een turboverdeling moet gaan maken. Dan pas wordt het echt technisch. Vooralsnog streven we uit didactisch oogpunt openheid na. Meer kennis, hoe beter!

Stieffamiliegevaar! 

Om de partner de mogelijkheid te geven verder te leven zonder de eigen kinderen tekort te doen, kunnen we de zogenaamde wilsrechten van de kinderen uitbreiden en bij “nieuw geluk” de kindsdelen in het huis op naam van de kinderen stellen. De nieuwe partner wordt dan verzorgd door vruchtgebruik en wordt niet geconfronteerd met een grote schuld van nog te vorderen kindsdelen van boze stiefkinderen! Die krijgen namelijk echte grond onder de voeten, net zoals in het buitenland. Een mooi compromis -zo vindt notaris Hermus – in deze onrustige tijd! Vraagt u naar ons wilsrechtentestament, geinspireerd door de ons omliggende wetgevingen. Ook maken wij als u wilt een combinatie met gewoon vruchtgebruik, zoals in Belgi√ę onder het motto: doe maar gewoon. Opmaken is niet de norm daar.

email: info@notarissonenbreugel.nl alt,ijd beschikbaar ook als u niet in een telefoonblok belt of we wegens bespreking of voorbereiding van akten niet gestoord kunnen worden.

Actueel: Wetsontwerp Beperking gemeenschap van goederen en wijziging faillissementswet.

Behandeling in Eerste Kamer uitgesteld tot 7-2 2017: Eerst wil de Kamercommissie op 24 januari met deskundigen spreken. Daar komt dan ook mijn in januari gepubliceerde artikel over gewenste aanpassingen ter sprake. De beperkte gemeenschap moet beperkt blijven: dus alle aanbrengsten apart in plaats van zoals nu voorgesteld dat de aangebrachte woning ten prooi valt aan faillissementsbeslag. Het artikel Рmet de nodige voorstellen Рis op 17  januari als laatste van een drieluik van mijn hand over het nieuwe recht in het blad EB: Tijdschrift voor scheidingsrecht en is inmiddels bij de Eerste Kamer bekend. Het artikel EB 2017,3 leest u hier: EB 2017,3 Tijdschrift voor scheidingsrecht Voortgang wetsvoorstel 33 987 inzake beperking gemeenschap en

Wij zijn specialist in het relatievermogensrecht en zijn als adviseur betrokken bij de Kamerbehandeling van het wetsontwerp 33987 tot wijziging van de algehele gemeenschap van goederen naar een beperkte gemeenschap en wijziging van de faillissementswet. Wij proberen bij te sturen waar nog bij te sturen valt. Vooral de paragraaf waarbij jonggehuwden een door hen aangebrachte woning in een faillissementssituatie dreigen te verliezen heeft ons geraakt. Vandaar dat we na een eerdere prettige samenwerking met Jan de Wit het Kamerlid Michiel van Nispen (SP) hebben benaderd om deze onrechtvaardige situatie in de Tweede Kamer te bespreken. Een daartoe mede door ons opgestelde motie tot wijziging van het wetsontwerp is door de Tweede Kamer aanvaard en ligt nu bij de Eerste Kamer. Onze imput in de Eerste Kamerbehandeling leest u hiernaast. Systeemfouten die leiden tot een onrechtvaardige rechtsbedeling moeten immers uit het wetsontwerp worden gehaald. En in vele gevallen blijven onze op het Belgische Recht gebaseerde huwelijkse voorwaarden een aanrader.

Positief is te vermelden, dat de Minister van Veiligheid en Justitie op 11 oktober 2016 Рals antwoord op de mede door ons geformuleerde motie Van Nispen Рheeft verklaard dat de helft van de opbrengst van gemeenschapsgoederen bij een faillissement van de ene echtgenoot, toekomt aan de andere echtgenoot. Ook in het geval dus dat de gemeenschap geheel in het faillissement betrokken blijft. De curator mag niet meer rechten hebben dan een privé schuldeiser. Dat is een goed resultaat, maar of de initiatiefnemers van het Wetsvoorstel zich daarbij in de verdere behandeling van het Wetsvoorstel geheel zullen aansluiten is de vraag. Zij komen voor de situatie dat er naast privé schuldeisers er veel concurrente schuldeisers zijn in de Memorie van Antwoord van 14 oktober j.l. tot een andere uitkomst. De  andere echtgenoot zou Рin dat geval Рtoch nog niets krijgen. Die uitkomst is onrechtvaardig, zeker als de andere echtgenoot helemaal geen gemeenschappelijke schulden heeft gemaakt. Dat willen wij voorkomen en daardoor zijn nadere vragen en opheldering nodig. Wordt vervolgd. Wat privé is, moet privé blijven zo is ons devies. Ook bij een faillissement. De nieuwe wet heeft dus nog veel haken en ogen. Dat voorkomt u voorlopig alleen door huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden te maken.

Ontmoeten en advies:

Bij een ontmoeting hier op kantoor nemen we alle tijd voor u. Bezoekt u vrijblijvend onze gezellige bibliotheek! Diverse soorten koffie mag u ook zelf zetten en informatie is volop beschikbaar! Informatieve brochures of tijdschriften om weg te geven mag u meenemen. Hermus Notaris geeft het notariaat een beleving. Inspirerend: de kunst van het recht. Dat leest u op deze site en de deelpagina’s per onderwerp. Bijdragen aan een betere wetgeving is onze missie voor 2016-2017! Voor relatievermogensrecht en patch-work families! Want ook die hebben onze bijzondere aandacht.

Relatievermogensrecht voor samenlevers en gehuwden: lotsverbondenheid is ons devies. 

Voor samenlevers is er veel te regelen, maar nooit  zo goed als voor gehuwden en geregistreerde partners. Een samenlevingsovereenkomst is dus best belangrijk, want het geeft een regeling bij overlijden. Echter veel problemen ontstaan bij uit elkaar gaan: wie kan nog betaalde hypotheekrente terugvorderen en is een regeling van alimentatie en verrekening van inkomsten in een samenlevingsovereenkomst afdwingbaar? Hoe zit het met verjaring van aanspraken? De rechtspraak is hierover heel grillig. En veelal teleurstellend. Samenlevers zijn immers niet gehuwd en hebben daardoor altijd minder bescherming. Daarom adviseren wij jonggeliefden na te denken over een geregistreerd partnerschap en partnerschapsvoorwaarden en indien dat bij u past: een huwelijk. Want daarop ligt thans de focus van de politiek op in Den Haag. Onze diverse huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden zijn uniek en gebaseerd op expertise en onderzoek naar rechtspraak en komende wetgeving, in binnen- en buitenland. Geen computermodel, maar maatwerk. Dat bij u past. Daarin onderscheiden we ons van de andere notariskantoren hier in de regio en zelfs ver daarbuiten. Bij aan- en verkoop van een woning leggen we de geldstromen voor u vast. Belanrijk voor later Рzaaksvervanging van privé vermogen! Voor het geval u de bonnetjes hebt weggegooid en de banken niet meer thuis zijn. Daarin vinden wij onze waardering. En ook dat is weer belangrijk voor familieverervingen later. Belastinggunstig als u dat wilt! Neem contact op voor uw momenten in het leven!

Wij brengen verstand en gevoel in evenwicht, ook in de digitale wereld:

Ambachtelijk en met de menselijke maat:

Gewoon ambachtelijk mooie akten maken is dus ons idee en afleveren per gewone post! We houden samen met u de menselijke maat. We blijven geloven in post en de ontvangst daarvan. Dat is de kwaliteit van Hermus Notaris en die willen we graag behouden: onze invulling van het digitale tijdperk. Passeren en een handtekening als de puzzel compleet is. Met een verse kop koffie natuurlijk. Uw beleving op locatie, terwijl wij de registers en paspoorten checken. Ons mooi ontworpen briefpapier met als bijlage de conceptakte brengt u bij het passeren mee! Wie schrijft, die blijft. Ook uw adviseurs wordt gevraagd deze standaard te houden. Drukwerk is uw en ons visitekaartje. Kijk voor onze regionale bereikbaarheid bij: opening Рadvies, ontmoeten internet Рook via onze studio Lieshout, ons wetenschappelijk bolwerk - hiernaast. In de middagen komt u gewoon eens binnenlopen. Korte vragen en mededelingen stelt u makkelijk over de mail.

Mooie akten maken. Dat is ons vak. 

Agrarische actualiteit

Wij namen begin dit jaar deel aan het ZLTO seminar over de komende Fosfaatrechten bij de melkveehouderij, de huidige wetgeving met toetsing aan grondgebondenheid en waardering van uw grond/bedrijf, het wonen in het buitengebied en herbestemming van agrarische projecten. Daarbij denken we graag met u mee. De economie trekt flink aan. De aard van de transakties vraagt steeds meer maatwerk: plattelandswoningen, bedrijfspanden met BTW opties, nieuw onroerend goed dat tijdelijk in gebruik was wordt verkocht. Natuurgrond die is om te zetten in cultuurgrond. U hebt meer behoefte aan een ambachtelijk notaris. Daarvoor kunt u bij ons goed terecht. Ook de schenking van ‚ā¨ 100.000 komt weer terug. Binnenkort volgen we weer alles over de komende pachtwetgeving.

Wij zijn een gewoon notariskantoor, maar dan anders: wij komen graag voor u op, daar waar de marktwerking en financi√ęle crisis zijn tol eist: lees ons artikel in het blad Echtscheidingsrecht over het komende huwelijksvermogensrecht:¬†Huwelijksvermogen in faillissementsituaties – Hermus EB 2015,12.

Over onszelf: 

Bij Hermus Notaris vindt u dus een zelfstandig, onafhankelijk en heel sociale¬†dorpsnotaris. Wij zijn een familiebedrijf ¬†(personenvennootschap) met een sterk gevoel voor inhoud en rechtsbedeling. We volgen de literatuur op de voet zoals het recente proefschrift van Nathalie Bauduin over wilsdelegatie in het erfrecht: kun je de invulling van een uiterste wil aan een ander overlaten? Wij komen met Jaap ter Haar op voor de minderjarigen in het erfrecht – is hun erfdeel veilig? – en beschermen de langstlevende en uw vermogen op een fiscaal vriendelijke manier. We pleiten voor een betere positie van de echtgenoot van een gefailleerde in tijden van crisis en zochten daarbij de politiek en schrijven daarover in de vakbladen. Het mooie evenwicht ¬†dat de wilsrechten (bloot-eigendom) brengen in relatie tot de bescherming van de stiefouder (het later verdampende vruchtgebruik) heeft onze bijzondere aandacht. Dat werken we uit ook voor “oude” gevallen. De legitieme heeft haar kracht nog niet verloren. Let op de bloedlijnen. We genieten als kleinschalig team van ons open podium teneinde u daarover te informeren. Fijn dat u ons publiek wilt zijn. We komen ook naar u toe. U treft¬†op laagdrempelige manier standaardakten aan ¬†via ons digitale Huismerk, maar ook een gespecialiseerd nichekantoor voor familievermogensrecht en estateplanning alles ineen op¬†een gezellige locatie. Volg ons bij het kopje: kantoornieuws voor onze bezigheden binnen ons vak en daarbuiten¬†en kom kijken en luisteren bij¬†ons “familievermogensrechtjournaal” tijdens het inloopspreekuur op donderdagavond. Voelt u zich thuis bij onze missie? Bel of mail ons voor een afspraak. Zie: openingstijden en contact.

Hermus Notaris zelfstandig en sociaal.

Hermus notaris is modern, maatschappelijk betrokken en streeft zoals u ziet naar een beleving op locatie! Koop onze EPN-boeken over executele, samenleving, AWBZ in onze bibliotheekshop en natuurlijk over het levenstestament. Laat u bijpraten. Met een kop koffie natuurlijk. Even een moment van bezinning zie ook: www.wievandedrie.nl  Het levenstestament is in! Hermus is voortdurend in beweging! 

Wij zijn gecertificeerd EPN Estateplanner РFamilienotaris via: Hermus Academy. 

Via onze activiteit Hermus Academie willen we onze vaste adviesfunctie bij en continuiteit in familierelaties¬† verder met u¬†uitbouwen.¬†We zijn graag uw familienotaris en verdelen onze tijd dan ook over verschillende blokken: advies en wetenschap, maatwerk, effici√ęnte standaarden en internet. Op vrijdag en maandag werken wij bij voorkeur aan specialistische familie projecten.Notaris Hermus is¬†tevens aangesloten bij de Vereniging van Agrarisch specialisten in het notariaat. Door die unieke en¬†enthousiaste combinatie¬† van estateplanning en agrinotaris onderscheiden we ons in de regio.

Onze specialiteit is de overdracht van ouders aan¬†kinderen¬† met hun fiscale facetten. Daarbij is opmerkelijk dat de lijn van de Radartestamenten (2010) ¬†intussen door nieuwe ontwikkelingen (AWBZ) en het recente proefschrift van Guus Boelens (2015) thans op zijn retour is: door de toepassing van legaten aan de langstlevende (ook bij de wettelijke verdeling!) is een zelfde besparingseffect te bereiken, terwijl door een keuzetestament met vruchtgebruik het vermogen geheel kan verdampen in het kader van de AWBZ (Wet langdurige zorg). Daarbij is ook het spook van Box 3 ge√ęlimineerd. Tel uit uw winst. We maken dus testamenten voor “elck wat wils”. ¬†Voor iedere situatie en beurs een andere prijs. Vraag naar onze menukaart! ¬†Kent u de kracht van vruchtgebruik¬† Klik op de regel!

Huismerknotaris: een effici√ęnte aanpak voor standaardsituaties in het onroerend goed.

Naast ons specialisme zijn we voor standaardsituaties in onroerend goed uitstekend bereikbaar via ons label voor huis en hypotheek: www.huismerknotaris.nl.  Klik op de link voor onze prijsstelling. Wij zien als regionale notaris de woningmarkt in de regio Eindhoven duidelijk aantrekken en werken met een daarop afgestemde flexibele bezetting. Dat vindt u terug in onze concurrerende prijs. Vraag de offerte en tel uit uw winst.

Van dorpsnotaris tot niche-kantoor met een Huismerklabel voor standaardsituaties. Voor Elck wat Wils.

Ontmoeten midden in de regio.

Wij willen u graag ontmoeten - dicht bij de mensen Рin hartje Son, midden in de regio. In onze bibliotheek of op ons (zomers) notaristerras. In 15 minuten bereikbaar vanuit Veghel, Eindhoven centrum en Helmond. Zonder de ruit Рwant binnendoor! De binnenliggende kernen kennen we bijzonder goed. Van Lieshout tot Nuenen. Een groene notaris Рwij gaan voor de inhoud, continuiteit en duurzaamheid in relaties.

De emotie voedt de keuze. Die keuze moet goed voelen.

Het goede gevoel – “au bien √™tre” – is de naam van de afbeelding boven aan onze website. Het schilderij – gemaakt door Gerdine Duijsens uit Lieshout – is de inspiratiebron voor onze dienstverlening. Mooie dingen maken die passen bij de mens. Dat ambachtelijke vindt u meer bij ons op kantoor. Bijvoorbeeld in onze sfeervolle bibliotheek – voor iedereen toegankelijk – met Brabantse knopstoelen met wortels van de notaris: by Marinus Merkelbach! Zie hier zijn voornaam in uw akte: naar opa uit Lieshout. Zijn vriendelijke Brabantse handelsgeest – we werken voor de hele regio – dragen we graag uit.

Velen kiezen voor ons vanuit onze natuurlijke betrokkenheid bij uw persoonlijke situatie in relatie ook tot wederzijdse families. We nemen nu de economie aantrekt de aankoop van uw toekomstig onroerend goed Рsoms betaald uit een belastingvrije familieschenking Рals vanzelfsprekend daarin mee. Dat heeft consequenties voor samenlevingsvoorwaarden, erfrecht en de fiscale kanten daarvan. Een totaal visie dus. Hermus Notaris: de denktank dus vanuit woonplaats Lieshout; de presentatie in vestigingsplaats Son! De historie en familieverbanden binnen beide dorpen, maar ook van Nuenen  kennen we bijzonder goed.

Hermus Estateplanning Notaris en Agri Notaris

Notaris Hermus is naast gecertificeerd lid¬† van¬†de vereniging van in Estateplanning gespecialiseerde notarissen (EPN) (naar de norm van 2016) daarnaast ook: Agrinotaris. Een kennisforum met uitwisseling van idee√ęn tussen collegae en Rentmeesters op dit vakgebied (we sparren dus met vakgenoten buiten het notariaat). U bespaart¬†zich bij ons dus de stap naar een¬†externe estateplanner of bank.¬†Als enige in de regio! ¬†Advies en akte in een hand! Beter kan niet.

Ori√ęnteert u zich alvast¬†op onze pagina’s hiernaast en maak daarna een afspraak voor voor het echte maatwerk!

logo_vasn.gif

Een gewone notaris, maar dan anders: met interesse in vermogens- en bedrijfsoverdracht: huwelijksvoorwaarden, fiscaal erfrecht en fiscale boedelafhandeling, estateplanning. Maar ook  kavelruil en grondbeheer. Gecertificeerd lid van EPN en VASN. Werken via het Harmonicamodel? Zie vacatures.

Hermus Notaris Рmaatschappelijk verantwoord door specialismen EPN, VASN en ons internetlabel: Huismerknotaris.nl

Wij willen bovenal een betrokken en maatschappelijk bereikbaar notariaat zijn.

Leave a Reply